Πρόσκληση 11ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. έτους 2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
e-mail: dithema@marathon.gr  
Μαραθώνας  9-11-2023    
Aριθ. Πρωτ.  468           
ΠΡΟΣ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

11ης Κατεπείγουσας  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2023

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.,

            Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  11η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την   9  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     2023 , ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  ,   με ώρα έναρξης  15.00 μ.μ. Διάρκεια διεξαγωγής της συνεδρίασης από 15.00 μ.μ. έως 16.00 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  ,λόγω του κατεπείγοντος και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/τ .Α΄/11.03.20):

1ο ΘΕΜΑ : Περί  έγκρισης  του σχεδίου σύμβασης παροχής  υπηρεσιών μεταξύ του ΣΕΓΑΣ και του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  για την διοργάνωση της Τελετής Έναρξης του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών  στον Τύμβο Μαραθώνος

2ο ΘΕΜΑ : Περί αποδοχής ποσού από το ΣΕΓΑΣ για την διοργάνωση της Τελετής Έναρξης του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών  στον Τύμβο Μαραθώνος .

3ο ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Τρ. Έτους. (ΣΕΓΑΣ –ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ)

4ο ΘΕΜΑ :Περί  έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και  ανάθεσης της Τελετής Έναρξης  του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών στον Τύμβο Μαραθώνος , στον σκηνοθέτη του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  Ν. Γκεσούλη.

Εφόσον ανακοινωθεί η νόμιμη απαρτία θα αρχίσει η συνεδρίαση και ακολούθως για πιθανή διατύπωση θέσεων και ψήφο παρακαλούμε για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας προκειμένου να συνταχθούν εγκαίρως και ορθώς οι αποφάσεις  που θα ληφθούν , βάσει της εισήγησης που έχουν παραλάβει.

ΨΗΦΟΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ (Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου, παρακαλούμε αιτιολογήστε).
Σε περίπτωση μη αποστολής ψήφου το μέλος εγγράφεται στους απόντες.

Η αποστολή  των  emails θα γίνεται  προς το email  του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ dithema@marathon.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η απόφαση  που θα ληφθεί θα ανακοινωθεί και θα υπογραφεί στο βιβλίο Πρακτικών.

Η “παρουσία” στην δια περιφοράς συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους.

Ο  Δήμαρχος & Πρόεδρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

  Στέργιος Τσίρκας