Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 16/2020)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16/2020

Ταχ.Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες     :    Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο           :    22943 20 957

FAX        :

e-mail: dithema@marathon.gr

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

4/15-06-2020 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί τροποποίησης της με αριθμό 5/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών, καθώς και επιτροπών γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών και επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων έτους 2020, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 15η Ιουνίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 59/11-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
3. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)
6. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και πρότεινε τη συζήτηση ενός έκτακτου θέματος που δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, «Περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής και ορισμός υπολόγου», το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί, μετά από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ο πρόεδρος ανέφερε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι τα εξής:

  1. Περί τροποποίησης της με αριθμό 5/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών, καθώς και επιτροπών γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών και επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων έτους 2020, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
  2. Περί τροποποίησης της με αριθμό 9/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για την εξειδίκευση πιστώσεων έτους 2020
  3. Περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020
  4. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δικαιωμάτων για το έργο του Ιονέσκο ”Το παιχνίδι της σφαγής” σε νέα μετάφραση της Έρσης Βασιλικιώτη

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Στέργιος Τσίρκας, εισηγήθηκε το 1ο τακτικό θέμα, ως εξής:

Κυρίες, Κύριοι ,

Με την αριθμό 5/2020 απόφασή μας συγκροτήθηκαν οι επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών, καθώς και επιτροπών γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών και επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων έτους 2020, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα, στην ανωτέρω απόφασή μας για την παραλαβή προμηθειών & υπηρεσιών αξίας ίσης ή κατώτερης των 2.500,00€ είχαμε ορίσει τον υπάλληλο κ. Καραγιώργο Δημήτρη κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α σύμφωνα με το εδάφιο η της παρ. 6 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, στο οποίο προβλέπεται ότι δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής όταν η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη των 2.500,00€ και το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που δεν υπάρχουν υπάλληλοι και προϊστάμενοι παρά μόνο οι υπάλληλοι του δήμου που αναλαμβάνουν την υποστήριξη του Ν.Π. με υπερωριακή απασχόληση, όταν η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη των 2.500,00€ η παραλαβή θα γίνεται από τους υπαλλήλους αυτούς.

Επειδή προέκυψαν υπηρεσιακές μεταβολές στους υπαλλήλους, ο υπάλληλος κ. Καραγιώργος Δημήτρης μετακινήθηκε στην (ΚΕΔΜΑ) Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μαραθώνος, η υπάλληλος Σοφία Βασταρδή κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α ορίστηκε για την γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. και η κ. Κατσαμάκα Αντωνία κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β ορίστηκε για την λογιστική υποστήριξη του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (σχετικές οι με αριθμούς 200/2020, 387/2020,  και /2020 αποφάσεις Δημάρχου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου αντίστοιχα, η κ. Σοφία Βασταρδή θα πρέπει να παραλαμβάνει προμήθειες & υπηρεσίες αξίας ίσης ή κατώτερης των 2.500,00€. Η ίδια υπάλληλος θα πρέπει να επιβλέπει και όλες τις συναφθείσες συμβάσεις του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ανεξαρτήτως ποσού.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 158 παρ. 3 περίπτωση α, 175, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα  άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα,

β) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α),

γ) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α ́/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας -Ενίσχυση  της  Συμμετοχής – Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»] -Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και

δ) την με αριθμό 8769/3289 απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.,

ε) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π. μας εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

Την Τροποποίηση της με αριθμό 5/2020 απόφασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ως προς τον ορισμό του υπαλλήλου για την παραλαβή προμηθειών και εργασιών που η εκτιμώμενη αξία τους είναι ίση ή κατώτερη των 2.500,00€ και την αντικατάσταση του κ. Καραγιώργου Δημητρίου και τον ορισμό της υπαλλήλου κ. Σοφίας Βασταρδή κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α για την ως άνω παραλαβή.

Η ανωτέρω υπάλληλος κ. Σοφία Βασταρδή να οριστεί με την παρούσα ως επιβλέπουσα όλων των συναφθεισών συμβάσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ανεξαρτήτως ποσού.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

Την Τροποποίηση της με αριθμό 5/2020 απόφασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ως προς τον ορισμό του υπαλλήλου για την παραλαβή προμηθειών και εργασιών που η εκτιμώμενη αξία τους είναι ίση ή κατώτερη των 2.500,00€ και την αντικατάσταση του κ. Καραγιώργου Δημητρίου και τον ορισμό της υπαλλήλου κ. Σοφίας Βασταρδή κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α για την ως άνω παραλαβή.

Η ανωτέρω υπάλληλος κ. Σοφία Βασταρδή ορίζεται με την παρούσα ως επιβλέπουσα όλων των συναφθεισών συμβάσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ανεξαρτήτως ποσού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16/2020.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα  και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Μαραθώνας 15-06-2020

Ακριβές απόσπασμα

       Ο Πρόεδρος  

 

Τα Μέλη
1 Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
   Στέργιος Τσίρκας 2 Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
3 Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
4 Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)
5 Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)