Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 17/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 17/2020

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο: 22943 20 957

FAX:

e-mail: dithema@marathon.gr

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

4/15-06-2020 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί τροποποίησης της με αριθμό 9/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για την εξειδίκευση πιστώσεων έτους 2020

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 15η Ιουνίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 59/11-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
3. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Παππάς Ιωάννης     (0τακτικό μέλος)
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)
6. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και πρότεινε τη συζήτηση ενός έκτακτου θέματος που δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, «Περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής και ορισμός υπολόγου», το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί, μετά από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ο πρόεδρος ανέφερε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι τα εξής:

  1. Περί τροποποίησης της με αριθμό 5/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών, καθώς και επιτροπών γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών και επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων έτους 2020, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
  2. Περί τροποποίησης της με αριθμό 9/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για την εξειδίκευση πιστώσεων έτους 2020
  3. Περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020
  4. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δικαιωμάτων για το έργο του Ιονέσκο ”Το παιχνίδι της σφαγής” σε νέα μετάφραση της Έρσης Βασιλικιώτη

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Στέργιος Τσίρκας, εισηγήθηκε το 2ο τακτικό θέμα,  ως εξής:

Κυρίες, Κύριοι

Με την αριθμό 9/2020 απόφασή μας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 στην οποία προβλέπεται ότι απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης, ώστε να κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και να προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού, τέθηκε προς συζήτηση και  αποφασίστηκε η εξειδίκευση των παρακάτω ΚΑ για την αμοιβή παροχής υπηρεσιών στα πιο κάτω προγράμματα του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. Α), Β), Γ), Δ), Ε), ΣΤ) και Ζ):

Α) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα: Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας ειδικών θεατρικών μαθημάτων, ορθοφωνίας συνολικού ποσού 2.400,00€.

Β) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα: Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας ειδικών θεατρικών μαθημάτων που σχετίζονται με το δραματολόγιο (εφαρμογή επί του θεατρικού έργου «Άλκηστις» του Ευριπίδη), συνολικού ποσού 2.400,00€.

Γ) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα: Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας ειδικών θεατρικών μαθημάτων που αφορούν  θεατρικούς μονολόγους  πέντε (5) θεατρικών έργων, συνολικού ποσού 2.400,00€.

Δ) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα: Αρχιτέκτονες του Σύγχρονου Θεάτρου – ΑΡΤΩ – ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ – ΣΩΟΥ- ΜΠΡΕΧΤ – ΠΙΣΚΑΤΟΡ – ΜΠΕΡΚΜΑΝ – ΓΗΤΣ – ΤΟΚΒΙΛ – ΑΠΠΙΑ – ΚΡΑΙΗΓΚ, συνολικού ποσού 600,00€.

Ε) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα: Δουλεύοντας για το ανέβασμα ενός έργου, συνολικού ποσού 2.400,00€.

ΣΤ) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα: Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας ειδικών θεατρικών μαθημάτων που αφορούν στις μάσκες ως προσωπείο μεταμφίεσης και ως ρόλοι, συνολικού ποσού 2.400,00€.

Ζ) Στον ΚΑ 15.6114.004 με τίτλο «Αμοιβή θεατρολόγου για την εφηβική και νεανική σκηνή» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα: Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε σειρά μαθημάτων για νέους και εφήβους, πάνω στη θεωρητική & πρακτική προσέγγιση έργου από το ελληνικό ή το διεθνές ρεπερτόριο, συνολικού ποσού 7.500,00€.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω είχε παρθεί απόφαση να διδαχθούν από κοινού οι δύο ομάδες ενηλίκων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (Κεντρική Σκηνή και Σκηνή Βαρνάβα) την Άλκηστη του Ευριπίδη. Όμως μετά τις αιφνίδιες συνθήκες που όλοι βιώσαμε λόγω Κορωνοϊού COVID -19 αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε σχεδιασμό.

Έτσι η Σκηνή Βαρνάβα θα διδαχθεί το έργο του Ιονέσκο ”Το παιχνίδι της σφαγής” σε νέα μετάφραση της Έρσης Βασιλικιώτη με στόχο να ανέβει στα μέσα Ιουλίου,

και η Κεντρική Σκηνή θα διδαχθεί το έργο του Ματέι Βιζνιέκ ”Το καμπαρέ των λέξεων” σε μετάφραση της Έρσης Βασιλικιώτη, με στόχο να ανέβει στο τέλος Σεπτέμβρη. Το έργο αυτό δεν έχει παιχθεί στην Ελλάδα.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την τροποποίηση της με αριθμό 9/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ως προς τα προγράμματα Β και Ε που θα αντικατασταθούν με τα παρακάτω:

Β) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα της Σκηνής Βαρνάβα : Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας ειδικών θεατρικών μαθημάτων που σχετίζονται με το δραματολόγιο (εφαρμογή επί του θεατρικού έργου «Το παιχνίδι της σφαγής»   του Ιονέσκο), συνολικού ποσού 2.400,00€. Και

Ε) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής: «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ , συνολικού ποσού 2.400,00€.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 158 παρ. 3 περίπτωση α, 175, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα  άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα,

β) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α),

γ) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α ́/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας -Ενίσχυση  της  Συμμετοχής – Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»] -Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και

δ) την με αριθμό 8769/3289 απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.,

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π. μας εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

την τροποποίηση της με αριθμό 9/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ως προς τα προγράμματα Β και Ε για τα οποία εξειδικεύεται η πίστωση όπως αναφέρεται παρακάτω:

Β) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα της Σκηνής Βαρνάβα : Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας ειδικών θεατρικών μαθημάτων που σχετίζονται με το δραματολόγιο (εφαρμογή επί του θεατρικού έργου «Το παιχνίδι της σφαγής»   του Ιονέσκο), συνολικού ποσού 2.400,00€. Και

Ε) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής: «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ , συνολικού ποσού 2.400,00€.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

Την Τροποποίηση της με αριθμό 9/2020 απόφασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ως προς τα προγράμματα Β και Ε για τα οποία εξειδικεύεται η πίστωση όπως αναφέρεται παρακάτω:

Β) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα της Σκηνής Βαρνάβα : Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας ειδικών θεατρικών μαθημάτων που σχετίζονται με το δραματολόγιο (εφαρμογή επί του θεατρικού έργου «Το παιχνίδι της σφαγής»   του Ιονέσκο), συνολικού ποσού 2.400,00€. Και

Ε) Στον ΚΑ 15.6114.007 με τίτλο «Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα)» του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία εξειδικεύεται με την παρούσα για το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής: «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ , συνολικού ποσού 2.400,00€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17/2020.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα  και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Μαραθώνας 15-06-2020

Ακριβές απόσπασμα

 

      Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1 Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
Στέργιος Τσίρκας 3 Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
4 Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)
5 Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)