Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 18/2020)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 18/2020

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο: 22943 20 957

FAX:

e-mail: dithema@marathon.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

4/15-06-2020 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 15η Ιουνίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 59/11-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
3. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Παππάς Ιωάννης     (0τακτικό μέλος)
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)
6. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και πρότεινε τη συζήτηση ενός έκτακτου θέματος που δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, «Περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής και ορισμός υπολόγου», το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί, μετά από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ο πρόεδρος ανέφερε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι τα εξής:

  1. Περί τροποποίησης της με αριθμό 5/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών, καθώς και επιτροπών γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών και επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων έτους 2020, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
  2. Περί τροποποίησης της με αριθμό 9/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για την εξειδίκευση πιστώσεων έτους 2020
  3. Περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020
  4. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δικαιωμάτων για το έργο του Ιονέσκο ”Το παιχνίδι της σφαγής” σε νέα μετάφραση της Έρσης Βασιλικιώτη

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Στέργιος Τσίρκας, εισηγήθηκε το 3ο τακτικό θέμα,  ως εξής:

Κυρίες, Κύριοι

Στην αρμοδιότητα της λογιστικής υπηρεσίας ανάγεται η εισήγηση περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για την εγγραφή νέων εσόδων και χορηγίας αναπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων (άρθρο 83 περίπτωση β΄ Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’).

Με την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007, απαιτείται και εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. καθώς και των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. τους, συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου  εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο  του Ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Ο ανωτέρω νόμος προβλέπει ότι τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν  τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη  νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).

Άλλωστε, με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Ωστόσο, με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 194, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα, η οικονομική διοίκηση του Ν.Π. διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν αντίστοιχα στους δήμους.

Με βάσει τα παραπάνω οι εκτελούντες την οικονομική υπηρεσία του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ., αφού έλαβαν υπόψιν:

– Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’ )

– Τον Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006)

– Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87  τ.  Α ́/7-6-2010)

– Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007,

– Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012,

– Την υπ΄αριθμ. 7301/1772/19-02-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης   Διοίκησης που επικύρωσε τον προϋπολογισμό έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.,

– Τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Προτείνουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 ως ακολούθως:

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

Κατόπιν της με αριθμό 51/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε την με αριθμό 7/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα σχετικά με την ψήφιση και έγκριση της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. εμφανίζεται:

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 110.112,35 € και

το αποθεματικό διαμορφώθηκε στα 3.123,01€

 

Επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ώστε να αποτυπωθούν αυτές με κατάλληλες εγγραφές πιστώσεων σε αυτόν.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανίζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

Ως προς τα έσοδα: Δεν προτείνονται αλλαγές

Ως προς τα έξοδα: Το αποθεματικό έπειτα από τη 1η αναμόρφωση του 2020 διαμορφώνεται στα 3.123,01€. Από το αποθεματικό αφαιρούμε το ποσό των 2.622,00 € προς ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑΕ και δημιουργία νέων ως εξής:

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟΣ Π.Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
9111 Αποθεματικό 3.123,01 -500,00 2.623,01 Μείωση αποθεματικού ΚΑ 9111 για ενίσχυση ΚΑ 15.6114.003
15.6114.003 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών  μουσικού 1.000,00 500,00 1.500,00 Ενίσχυση ΚΑ από το αποθεματικό
9111 Αποθεματικό 2.623,01 -622,00 2.001,01 Μείωση αποθεματικού ΚΑ 9111 για ενίσχυση ΚΑ 15.6114.001
15.6114.001 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών  ενδυματολόγου 1.000,00 622,00 1.622,00 Ενίσχυση ΚΑ από το αποθεματικό
9111 Αποθεματικό 2.001,01 -1.500,00 501,01 Μείωση αποθεματικού ΚΑ 9111 για

ενίσχυση ΚΑ 15.6114.002

15.6414 Μεταφορές εν γένει 0,00 1.500,00 1.500,00 Δημιουργία νέου

ΚΑ από το

Αποθεματικό

9111 Αποθεματικό 501,01 -100,00 401,01 Μείωση αποθεματικού ΚΑ 9111 για

ενίσχυση ΚΑ 15.6114.002

15.6277.002 Δαπάνες  καθαρισμού μοκέτας 0,00 100,00 100,00 Ενίσχυση ΚΑ από το ΚΑ 15.6277.001
9111 Αποθεματικό 401,01

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι:

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 401,01€

Και ο προϋπολογισμός εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 110.112,35 €.

 

Οι υπάλληλοι του Δήμου Μαραθώνος εκτελούντες την υπηρεσία του Ν.Π.
Για τη σύνταξη

Η αρμόδια υπάλληλος

για την λογιστική υποστήριξη του Ν.Π.

 

 

Κατσαμάκα Αντωνία

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Μαραθώνος

 

 

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου

 

 

Ο Πρόεδρος του

ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

 

Στέργιος Τσίρκας

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 158 παρ. 3 περίπτωση α, 175, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα  άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα,

β) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α),

γ) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α ́/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας -Ενίσχυση  της  Συμμετοχής – Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»] -Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και

δ) την με αριθμό 8769/3289 απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.,

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π. μας εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

την ψήφιση των ανωτέρω τροποποιήσεων της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 που μετά από αυτές ο προϋπολογισμός εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 110.112,35 €.

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 401,01€.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

Την ψήφιση των ανωτέρω τροποποιήσεων της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, που μετά από αυτές ο προϋπολογισμός εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 110.112,35 €.

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 401,01€

Η παρούσα αποστέλλεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση κ. εδάφιο iv. παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18/2020.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα  και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Μαραθώνας 15-06-2020

Ακριβές απόσπασμα

       Ο Πρόεδρος  

 

Τα Μέλη
1 Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
   Στέργιος Τσίρκας 2 Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
3 Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
4 Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)
5 Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)