Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 20/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 20/2020

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο: 22943 20 957

FAX:

e-mail: dithema@marathon.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

4/15-06-2020 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής και ορισμός υπολόγου

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 15η Ιουνίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 59/11-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
3. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Παππάς Ιωάννης     (0τακτικό μέλος)
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)
6. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και πρότεινε τη συζήτηση ενός έκτακτου θέματος που δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, «Περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής και ορισμός υπολόγου», το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί, μετά από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ο πρόεδρος ανέφερε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι τα εξής:

 1. Περί τροποποίησης της με αριθμό 5/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών, καθώς και επιτροπών γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών και επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων έτους 2020, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Περί τροποποίησης της με αριθμό 9/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για την εξειδίκευση πιστώσεων έτους 2020
 3. Περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020
 4. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δικαιωμάτων για το έργο του Ιονέσκο ”Το παιχνίδι της σφαγής” σε νέα μετάφραση της Έρσης Βασιλικιώτη

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Στέργιος Τσίρκας, εισηγήθηκε το 1ο και μοναδικό έκτακτο θέμα,  ως εξής:

Κυρίες, Κύριοι

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1. την αριθμό 312/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Μαραθώνα ΑΔΑ: 6196ΩΛΜ-ΞΥΨ

 

 1. την αριθμό 39/2019 Απόφαση Δ.Σ. /ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. – Πίνακες ΑΔΑ: 6ΘΤΜ4653Μ6-ΥΜΧ

με τις οποίες ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) οικονομικού έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ: 7301/1772/19-02-2020  απόφαση Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η υπηρεσία μας θα πρέπει να προχωρήσει σύμφωνα με το άρθρο 173 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) του Δ.Κ.Κ., στη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

Στο ανωτέρω άρθρο ορίζεται (αναλογικά) ότι:

Με απόφαση της διοικητικού συμβουλίου παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.

Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:

α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.

β) Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που θέτει η νομοθεσία με βάσει πληθυσμιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) και για Δήμους άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €).

γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές (αναλογικά) του προέδρου του Ν.Π..

Ο Π.Ο.Υ. του Δήμου σύμφωνα με τον Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΑ 203 & 204, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία (στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ορισθείς υπάλληλος που εκτελεί την λογιστική υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.), εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.

Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 194, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα  άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα του ανωτέρω Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006), προκύπτει ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, κ.λπ. εφαρμόζονται και στα Ν.Π.Δ.Δ..

Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35-37 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, τα δικαιολογητικά όλων των πληρωμών μέσω πάγιας προκαταβολής, που θα γίνονται με εντολές του προέδρου του Ν.Π., θα υποβάλλονται προς έγκριση των γινομένων δαπανών στο Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. και στη συνέχεια θα εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό οικείων πιστώσεων. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος – διαχειριστής της παγίας προκαταβολής θα καταθέσει το ποσό που έλαβε στο ταμείο και θα αποδώσει λογαριασμό στο Δ.Σ. για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020 έως το αργότερο 24/12/2020, το οποίο θα τον απαλλάξει από κάθε ευθύνη.

Για τη διαχείριση και απόδοση της πάγιας προκαταβολής από τον υπόλογο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 173 του N. 3463/2006 και στα άρθρα 32, 33, 34, 35 και 37 του Β. Δ/τος της 11-5/15.6.59 “περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού δήμων και κοινοτήτων”, οι διατάξεις του Ν.4270/2014, το Π.Δ 80/2016 καθώς επίσης και Ν. 4555/2018, άρθρο 207 περί ανάληψης υποχρέωσης .

Στον ΚΑ: 00.8251.001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020 έχει εγγραφεί πίστωση 2.000,00 € για παγία προκαταβολή, ποσό που δεν υπερβαίνει τα παραπάνω όρια σύμφωνα με το πληθυσμό του δήμου μας.

Καλείται λοιπόν το Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 3463/2006 ,του N. 3582/2010 , της ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β’, του Β.Δ/τος της 11-5/15.6.59 “περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού δήμων και κοινοτήτων» να εγκρίνει:

 1. τον ορισμό ως υπολόγου της πάγιας προκαταβολής έτους 2020 την μόνιμη τακτική υπάλληλο του δήμου Βασταρδή Σοφία κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, βαθμού Α΄, η οποία θα διαχειρίζεται τον λογαριασμό του ΔΗΘΕΜΑ, με στοιχεία: ALPHA BANK 392002002000971, έναντι του Νομικού Προσώπου και εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την πραγματοποίηση όποιας τραπεζικής συναλλαγής του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ., το αργότερο μέχρι την 24/12/2020. Κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση σχετικά με τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού παύει να ισχύει.
 2. τη σύσταση πάγιας προκαταβολής ποσού των 2.000,00 €, σε βάρος του ΚΑ 00.8251.001, προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες μικροδαπάνες που αφορούν σε ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις ή πιστώσεις που έχουν προκύψει ή μπορεί να προκύψουν κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 όπως αναφέρονται παρακάτω.
 3. τον καθορισμό των κατωτέρω εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2020, από τις οποίες θα αντιμετωπίζονται δαπάνες πάγιας προκαταβολής:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Αμοιβή τεχνικού εργασιών 15.6117.006 500,00
Αμοιβή για εργασίες γενικής φύσεως 15.6117.013 500,00
Μισθώματα κτιρίων 15.6232 100,00
Μισθώματα θεατρικών κουστουμιών 15.6236.001 300,00
Δαπάνες καθαρισμού θεατρικών κουστουμιών 15.6277.001 550,00
Δαπάνη καθαρισμού  μοκέτας 15.6277.002 100,00
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Επικοινωνία-προβολή-δημοσιεύσεις κλπ) 15.6471.003 200,00
Προμήθεια βιβλίων θιάσων 15.6611 100,00
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15.6615 100,00
Προμήθεια λοιπού υλικού 15.6654.001 1.000,00
Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 15.6673.001 1.000,00
Υλικά φαρμακείου 15.6681 100,00
Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων για σκηνικά 15.6699 1.000,00
Προμήθεια επίπλων και σκευών 15.7133.002 200,00
Προμήθεια θεατρικών κουστουμιών για την παιδική και εφηβική σκηνή 15.7135.001 500,00
Προμήθεια έτοιμων ενδυμάτων, αξεσουάρ (ζώνες, καπέλα κ.λ.π.) 15.7135.002 1.120,00
Προμήθεια υφασμάτων 15.7135.004 1.200,00
Προμήθεια παπουτσιών 15.7135.007 500,00

 

Η ανωτέρω υπόλογος θα πρέπει να έχει αποδώσει και επιστρέψει την Πάγια Προκαταβολή το αργότερο μέχρι την 24/12/2020.

 

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

 1. τον ορισμό ως υπολόγου της πάγιας προκαταβολής έτους 2020, την μόνιμη τακτική υπάλληλο του δήμου Σοφία Βασταρδή κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, βαθμού Α΄, η οποία θα διαχειρίζεται τον λογαριασμό του ΔΗΘΕΜΑ, με στοιχεία: ALPHA BANK 392002002000971, έναντι του Νομικού Προσώπου και εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την πραγματοποίηση όποιας τραπεζικής συναλλαγής του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ., το αργότερο μέχρι την 24/12/2020. Κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση σχετικά με τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού παύει να ισχύει.
 2. τη σύσταση πάγιας προκαταβολής ποσού των 2.000,00 €, σε βάρος του ΚΑ 00.8251.001 προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες μικροδαπάνες που αφορούν σε ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις ή πιστώσεις που έχουν προκύψει ή μπορεί να προκύψουν κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 όπως αναφέρονται παρακάτω.
 3. τον καθορισμό των κατωτέρω εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2020, από τις οποίες θα αντιμετωπίζονται δαπάνες πάγιας προκαταβολής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Αμοιβή τεχνικού εργασιών 15.6117.006 500,00
Αμοιβή για εργασίες γενικής φύσεως 15.6117.013 500,00
Μισθώματα κτιρίων 15.6232 100,00
Μισθώματα θεατρικών κουστουμιών 15.6236.001 300,00
Δαπάνες καθαρισμού θεατρικών κουστουμιών 15.6277.001 550,00
Δαπάνη καθαρισμού  μοκέτας 15.6277.002 100,00
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Επικοινωνία-προβολή-δημοσιεύσεις κλπ) 15.6471.003 200,00
Προμήθεια βιβλίων θιάσων 15.6611 100,00
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15.6615 100,00
Προμήθεια λοιπού υλικού 15.6654.001 1.000,00
Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 15.6673.001 1.000,00
Υλικά φαρμακείου 15.6681 100,00
Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων για σκηνικά 15.6699 1.000,00
Προμήθεια επίπλων και σκευών 15.7133.002 200,00
Προμήθεια θεατρικών κουστουμιών για την παιδική και εφηβική σκηνή 15.7135.001 500,00
Προμήθεια έτοιμων ενδυμάτων, αξεσουάρ (ζώνες, καπέλα κ.λ.π.) 15.7135.002 1.120,00
Προμήθεια υφασμάτων 15.7135.004 1.200,00
Προμήθεια παπουτσιών 15.7135.007 500,00

 

Η ανωτέρω υπόλογος θα πρέπει να έχει αποδώσει και επιστρέψει την Πάγια Προκαταβολή το αργότερο μέχρι την 24/12/2020.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20/2020.

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα  και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Μαραθώνας 15-06-2020

Ακριβές απόσπασμα

       Ο Πρόεδρος  

 

Τα Μέλη
1 Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
   Στέργιος Τσίρκας 2 Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
3 Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
4 Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)
5 Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)