Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο: 22943 20957

FAX: 22940 61147

e-mail: dithema@marathon.gr

 

Μαραθώνας  02 – 11 – 2020

Aριθ. Πρωτ.  177

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

(ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

8ης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που θα πραγματοποιηθεί την 6 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή έτους 2020 και ώρα 13:30 μ.μ.,  στο γραφείο Δημάρχου του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Περί εγγραφής στο μητρώο μελών των συμμετεχόντων παιδιών στα προγράμματα του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
  2. Περί προγραμματισμού δράσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
  3. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  4. Περί έγκρισης γινομένων δαπανών από τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020.

 

 

Ο Πρόεδρος 

Στέργιος Τσίρκας