Περί 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 22/2020

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες     :    Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο           :    22943 20 957

FAX        :

e-mail: dithema@marathon.gr

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

5/27-07-2020 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 27η Ιουλίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 114/22-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
3. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος) Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)  
     

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και προτάθηκε από τον κ. Κουρουνάκο η συζήτηση ενός έκτακτου θέματος που δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, «Περί συζήτησης οργανωτικών θεμάτων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.», το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ο πρόεδρος ανέφερε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι τα εξής:

  1. Περί 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020
  2. Περί απόδοσης ποσού 6.931,97 € από θεατρικές παραστάσεις έτους 2018 στον ερανικό λογαριασμό του δήμου υπέρ των πυρόπληκτων οικογενειών της 23ης Ιουλίου 2018.

 

Κατόπιν ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο τακτικό θέμα,  «Περί 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020», ως εξής:

Κυρίες, Κύριοι

Στην αρμοδιότητα της λογιστικής υπηρεσίας ανάγεται η εισήγηση περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για την εγγραφή νέων εσόδων και χορηγίας αναπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων (άρθρο 83 περίπτωση β΄ Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’).

Με την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007, απαιτείται και εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. καθώς και των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. τους, συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου  εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο  του Ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Ο ανωτέρω νόμος προβλέπει ότι τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν  τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη  νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).

Άλλωστε, με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Ωστόσο, με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 194, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα, η οικονομική διοίκηση του Ν.Π. διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν αντίστοιχα στους δήμους.

Με βάσει τα παραπάνω οι εκτελούντες την οικονομική υπηρεσία του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ., αφού έλαβαν υπόψιν:

– Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’ )

– Τον Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006)

– Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87  τ.  Α ́/7-6-2010)

– Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007,

– Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012,

– Την υπ΄αριθμ. 7301/1772/19-02-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης   Διοίκησης που επικύρωσε τον προϋπολογισμό έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.,

– Τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Προτείνουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 ως ακολούθως:

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

Κατόπιν της με αριθμό 51/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε την με αριθμό 7/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα σχετικά με την ψήφιση και έγκριση της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. εμφανίζεται:

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 110.112,35€

Μετά τη 2η αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώθηκε στα 401,01€

 

Επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ώστε να αποτυπωθούν αυτές με κατάλληλες εγγραφές πιστώσεων σε αυτόν.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν στο σκέλος των εξόδων και εμφανίζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

 

Ως προς τα έξοδα: Μεταφέρουμε στο αποθεματικό προς ενίσχυσή του το συνολικό ποσό των 7.050,00€ από τους παρακάτω ΚΑ ως εξής:

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟΣ Π.Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  15.6422  

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

  600,00 -600,00 0,00  

Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111

9111 Αποθεματικό 401,01 600,00 1.001,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ
15.6471.002  

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση)

1.000,00 -800,00 200,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111 Αποθεματικό 1.001,01 800,00 1.801,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ
15.6471.003 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Επικοινωνία -Προβολή-Δημοσιεύσεις κ.λ.π.) 1.500,00 -300,00 1.200,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111 Αποθεματικό 1.801,01 300,00 2.101,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ
15.6471.004 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πνευματικά δικαιώματα) 1.000,00 -950,00 50,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111 Αποθεματικό 2.101,01 950,00 3.051,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ
15.6654.001 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 -900,00 100,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111 Αποθεματικό 3.051,01 900,00 3.951,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ
15.6673.001 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 -300,00 700,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111 Αποθεματικό 3.951,01 300,00 4.251,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ
15.7133.002 Προμήθεια επίπλων και σκευών 200,00 -200,00 0,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111   Αποθεματικό 4.251,01 200,00 4.451,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ
15.7135.001 Προμήθεια Θεατρικών κοστουμιών για την παιδική και εφηβική σκηνή 500,00 -500,00 0,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111    Αποθεματικό 4.451,01 500,00 4.951,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ
15.7135.002 Προμήθεια έτοιμων ενδυμάτων,
αξεσουάρ (ζώνες, καπέλα κ.λ.π.)
1.120,00 -1000,00 120,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111   Αποθεματικό 4.951,01 1.000,00 5.951,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ
15.7135.004 Προμήθεια υφασμάτων 1.200,00 -1.000,00 200,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111

 

9111   Αποθεματικό 5.951,01 1.000,00 6.951,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ
15.7135.007 Προμήθεια παπουτσιών

 

500,00 -500,00 0,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111   Αποθεματικό 6.951,01 500,00 7.451,01 Αύξηση του αποθεματικού για ενίσχυση ΚΑΕ

 

Από το αποθεματικό αφαιρούμε το συνολικό ποσό των 7.050,97 € προς ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑΕ ως εξής:

 

9111 Αποθεματικό 7.451,01 -0,97 7.450,04 Μείωση αποθεματικού ΚΑ 9111 για ενίσχυση ΚΑ 00.6718
00.6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 6.931,00 0,97 6.931,97 Αύξηση του ΚΑΕ  για τη ανάγκη  τακτοπιήσης – απόδοσης  στο ερανικό λογαριασμό του Δήμου υπέρ  των πυροπλήκτων  της  23Ης Ιουλίου 2018
9111   Αποθεματικό 7.450,04 -300,00 7.150,04 Μείωση αποθεματικού ΚΑ 9111 για ενίσχυση ΚΑ 15.6471.001
15.6471.001  

Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (προγράμματα – αφίσες κ.λ.π.)

 

1.500,00 300,00 1.800,00 Ενίσχυση ΚΑ από το αποθεματικό
9111  Αποθεματικό 7.150,04 -1.959,20 5.190,84 Μείωση αποθεματικού ΚΑ 9111 για ενίσχυση ΚΑ 15.6114.001
15.6114.001 Αμοιβή ενδυματολόγου 1.622,00 1.959,20 3.581,20 Ενίσχυση ΚΑ από το αποθεματικό
9111  Αποθεματικό 5.190,84 -1178,00 4.012,84 Μείωση αποθεματικού ΚΑ 9111 για ενίσχυση ΚΑ 15.6114.002
15.6114.002 Αμοιβή σκηνογράφου 1.000,00 1.178,00 2.178,00 Ενίσχυση ΚΑ από το αποθεματικό
9111 Αποθεματικό 4.012,84 -1.612,00 2.400,84 Μείωση αποθεματικού ΚΑ 9111 για ενίσχυση ΚΑ 15.6114.003
15.6114.003 Αμοιβή μουσικού 1.500,00 1.612,00 3.112,00 Ενίσχυση ΚΑ από το αποθεματικό
9111  Αποθεματικό 2.400,84 -2.000,00 400,84 Μείωση αποθεματικού ΚΑ 9111 για ενίσχυση ΚΑ 15.6117.009
15.6117.009 Αμοιβή ηλεκτρολόγου (ηχοφωτιστική κάλυψη παραστάσεων) 3.000,00 2.000,00 5.000,00 Ενίσχυση ΚΑ από το αποθεματικό
9111  Αποθεματικό 400,84      

 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι:

 

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 400,84€

Και ο προϋπολογισμός εμφανίζει : ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ= 110.112,35€

 

Οι υπάλληλοι του Δήμου Μαραθώνος εκτελούντες την υπηρεσία του Ν.Π.  
Για τη σύνταξη

Η αρμόδια υπάλληλος

για την λογιστική υποστήριξη του Ν.Π.

 

 

Κατσαμάκα Αντωνία

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Μαραθώνος

 

 

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου

 

 

Ο Πρόεδρος του

ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

 

Στέργιος Τσίρκας

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 158 παρ. 3 περίπτωση α, 175, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα  άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα,

β) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α),

γ) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α ́/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας -Ενίσχυση  της  Συμμετοχής – Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»] -Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και

δ) την με αριθμό 8769/3289 απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.,

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π. μας εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

την ψήφιση των ανωτέρω τροποποιήσεων της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 που μετά από αυτές ο προϋπολογισμός εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 110.112,35 €.

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 400,84€.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

Την ψήφιση των ανωτέρω τροποποιήσεων της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, που μετά από αυτές ο προϋπολογισμός εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 110.112,35 €.

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 400,84€.

Η παρούσα αποστέλλεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση κ. εδάφιο vi. παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22/2020.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

 

Μαραθώνας 27-07-2020

Ακριβές Απόσπασμα

       Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

Τα Μέλη
Στέργιος Τσίρκας 1 Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
  2 Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)
  3 Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
  4 Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)