Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 28/2020

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες     :    Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο           :    22943 20 957

FAX        :

e-mail: dithema@marathon.gr

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

8/06-11-2020 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 06 Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 177/02-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
3. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος) Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)  
     

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και ανέφερε αυτά που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι τα εξής:

  1. Περί εγγραφής στο μητρώο μελών των συμμετεχόντων παιδιών στα προγράμματα του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
  2. Περί προγραμματισμού δράσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
  3. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  4. Περί έγκρισης γινομένων δαπανών από τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020.

Κατόπιν ο πρόεδρος έθεσε ένα έκτακτο θέμα «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων έτους 2020», το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί από τα μέλη. Το θέμα αυτό συζητήθηκε μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο τακτικό θέμα«Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» και εξέφρασε ότι:

Κυρίες, Κύριοι

Στην αρμοδιότητα της λογιστικής υπηρεσίας ανάγεται η εισήγηση περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για την εγγραφή νέων εσόδων και χορηγίας αναπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων (άρθρο 83 περίπτωση β΄ Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’).

Με την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007, απαιτείται και εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. καθώς και των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. τους, συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου  εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο  του Ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Ο ανωτέρω νόμος προβλέπει ότι τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν  τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη  νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).

Άλλωστε, με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Ωστόσο, με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 194, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα, η οικονομική διοίκηση του Ν.Π. διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν αντίστοιχα στους δήμους.

Με βάσει τα παραπάνω οι εκτελούντες την οικονομική υπηρεσία του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ., αφού έλαβαν υπόψιν:

– Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’ )

– Τον Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006)

– Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87  τ.  Α ́/7-6-2010)

– Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007,

– Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012,

– Την υπ΄αριθμ. 7301/1772/19-02-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης   Διοίκησης που επικύρωσε τον προϋπολογισμό έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.,

– Τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Προτείνουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 ως ακολούθως:

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

Κατόπιν της με αριθμό 51/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε την με αριθμό 7/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα σχετικά με την ψήφιση και έγκριση της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. εμφανίζεται:

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 110.112,35€.

Μετά τη 3η αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώθηκε στα 400,84€

 

Επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ώστε να αποτυπωθούν αυτές με κατάλληλες εγγραφές πιστώσεων σε αυτόν.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανίζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

Ως προς τα έξοδα: Μεταφέρουμε στο αποθεματικό προς ενίσχυσή του το συνολικό ποσό των 4. 500,00€ (δηλ. 400,84€ + 4. 500,00€ =4.900,84€) από τους παρακάτω ΚΑ ως εξής:

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟΣ/

ΔΙΑΜΟΡΦΩ-

ΜΕΝΟΣΝΟΣ Π.Υ.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩ-ΜΕΝΟΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
15.6414 Μεταφορές εν γένει 1.500,00 -1.500,00 0,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111 Αποθεματικό 400,84 1.500,00 1.900,84 Αύξηση του αποθεματικού 9111 για ενίσχυση άλλων ΚΑΕ
15.6471.001 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (προγράμματα – αφίσες κ.λ.π.) 1.800,00 -1.000,00 800,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111 Αποθεματικό 1.900,84 1.000,00 2.900,84 Αύξηση του αποθεματικού 9111 για ενίσχυση άλλων ΚΑΕ
15.6117.009 Αμοιβή ηλεκτρολόγου (ηχοφωτιστική κάλυψη παραστάσεων 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 Μείωση ΚΑΕ για ενίσχυση του αποθεματικού 9111
9111 Αποθεματικό 2.900,84 2.000,00 4.900,84 Αύξηση του αποθεματικού 9111 για ενίσχυση άλλων ΚΑΕ

 

 

Από το αποθεματικό αφαιρούμε το συνολικό ποσό των 4.848,00 € προς ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑΕ ως εξής:

 

 

9111 Αποθεματικό 4.900,84 -1.456,00 3.444,84 Μείωση του αποθεματικού 9111 για ενίσχυση ΚΑΕ 15.6114.009
15.6114.009 Αμοιβή εικαστικού για δημιουργική απασχόληση 1.000,00 1.456,00 2.456,00 Αύξηση του  ΚΑΕ από το αποθεματικό 9111
9111 Αποθεματικό 3.444,84 -2.192,00 1.252,84 Μείωση του αποθεματικού 9111 για ενίσχυση ΚΑΕ 15.6114.010
15.6114.010 Αμοιβή καλλιτεχνών 1.000,00 2.192,00 3.192,00 Αύξηση του  ΚΑΕ από το αποθεματικό 9111
9111 Αποθεματικό 1.252,84 -800,00 452,84 Μείωση του αποθεματικού 9111 για ενίσχυση ΚΑΕ 15.7133.002
15.7133.002 Προμήθεια επίπλων και σκευών 0,00 800,00 800,00 Αύξηση του  ΚΑΕ από το αποθεματικό 9111
9111 Αποθεματικό 452,84 -300,00 152,84 Μείωση του αποθεματικού 9111 για ενίσχυση ΚΑΕ 15.6643.001
15.6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 0,00 300,00 300,00 Αύξηση του  ΚΑΕ από το αποθεματικό 9111
9111 Αποθεματικό 152,84 -50,00 102,84 Μείωση του αποθεματικού 9111 για ενίσχυση ΚΑΕ 15.6114.007
15.6114.007 Αμοιβή σκηνοθέτη για τις ομάδες ενηλίκων (Κεντρική Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα) 15.000,00 50,00 15.050,00 Αύξηση του  ΚΑΕ από το αποθεματικό 9111
9111 Αποθεματικό 102,84 -50,00 52,84 Μείωση του αποθεματικού 9111 για ενίσχυση ΚΑΕ 15.6654.001
15.6654.001 Προμήθεια λοιπού υλικού 100,00 50,00 150,00 Αύξηση του  ΚΑΕ από το αποθεματικό 9111
9111 Αποθεματικό 52,84    

 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι:

Μετά την παρούσα 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΏΝΑ

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 52,84€

Και ο προϋπολογισμός εμφανίζει : ΕΣΟΔΑ=ΕΞΟΔΑ= 110.112,35€

 

 

   
Για τη σύνταξη

Η αρμόδια υπάλληλος

για την λογιστική υποστήριξη του Ν.Π.

 

 

Κατσαμάκα Αντωνία

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Μαραθώνος

 

 

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου

 

 

Ο Πρόεδρος του

ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

 

Στέργιος Τσίρκας

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 158 παρ. 3 περίπτωση α, 175, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα  άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα,

β) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α),

γ) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α ́/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας -Ενίσχυση  της  Συμμετοχής – Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»] -Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και

δ) την με αριθμό 8769/3289 απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.,

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π. μας εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

την ψήφιση των ανωτέρω τροποποιήσεων της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΏΝΑ που μετά από αυτές ο προϋπολογισμός εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 110.112,35 €.

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 52,84€

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

Την ψήφιση των ανωτέρω τροποποιήσεων της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΏΝΑ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, που μετά από αυτές ο προϋπολογισμός εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 110.112,35 €.

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 52,84€.

Η παρούσα αποστέλλεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση κ. εδάφιο vi. παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  28/2020.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Μαραθώνας 06-11-2020

Ακριβές Απόσπασμα

       Ο Πρόεδρος  

 

 

Τα Μέλη
Στέργιος Τσίρκας 1 Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
  2 Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)
  3 Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
  4 Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)