Περί απόδοσης ποσού στον ερανικό λογαριασμό του δήμου υπέρ των πυρόπληκτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 23/2020

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες     :    Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο           :    22943 20 957

FAX        :

e-mail: dithema@marathon.gr

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

5/27-07-2020 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί απόδοσης ποσού 6.931,97 € από θεατρικές παραστάσεις έτους 2018 στον ερανικό λογαριασμό του δήμου υπέρ των πυρόπληκτων οικογενειών της 23ης Ιουλίου 2018

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 27η Ιουλίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 114/22-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
3. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος) Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και προτάθηκε από τον κ. Κουρουνάκο η συζήτηση ενός έκτακτου θέματος που δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, «Περί συζήτησης οργανωτικών θεμάτων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.», το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ο πρόεδρος ανέφερε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι τα εξής:

  1. Περί 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020
  2. Περί απόδοσης ποσού 6.931,97 € από θεατρικές παραστάσεις έτους 2018 στον ερανικό λογαριασμό του δήμου υπέρ των πυρόπληκτων οικογενειών της 23ης Ιουλίου 2018.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο τακτικό θέμα«Περί απόδοσης ποσού 6.931,97 € από θεατρικές παραστάσεις έτους 2018 στον ερανικό λογαριασμό του δήμου υπέρ των πυρόπληκτων οικογενειών της 23ης Ιουλίου 2018» και εξέφρασε ότι:

Κυρίες, Κύριοι,

Το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Αθηνά για την ενίσχυση πυρόπληκτων οικογενειών μετά την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018. Σύμφωνα με την αριθμό 98/2018 απόφαση του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. «Περί απολογισμού έκτακτων παραστάσεων για τους πυρόπληκτους», οι εισπράξεις  ανέρχονται στο ποσό των 7.582,97€ κατά την εισήγηση της Προέδρου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. Σύμφωνα με τα extrait της τράπεζας που συνεργαζόμαστε (Alpha Bank) κατατέθηκαν τα ποσά α) 5.631,97€ με τίτλο «Έσοδα για τις παραστάσεις» την 30/10/2018 και β) ποσό 1.300,00€ με τίτλο «Εισιτήρια» την 29/10/2018.

Σύνολο 6.931,97€.

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω υπάρχει μια διαφορά ύψους 651,00€ (=7.582,97€ -6.931,97€) ανάμεσα στο ποσό της ανωτέρω απόφασης και του ποσού που τελικά κατατέθηκε στην τράπεζα.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την μεταφορά του ποσού των 6.931,97€, που ήδη υπάρχει στο ταμείο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. από θεατρικές παραστάσεις στο θέατρο Αθηνά έτους 2018, στον ερανικό λογαριασμό του δήμου, με σκοπό την απόδοσή του στις πυρόπληκτρες οικογένειες της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018

Επίσης να γίνει επιστολή στην πρώην πρόεδρο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για διευκρινήσεις.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

  1. Την μεταφορά του ποσού των 6.931,97€, που ήδη υπάρχει στο ταμείο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. από θεατρικές παραστάσεις στο θέατρο Αθηνά έτους 2018, στον ερανικό λογαριασμό του δήμου, με σκοπό την απόδοσή του στις πυρόπληκτρες οικογένειες της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 και
  2. Να γίνει επιστολή στην πρώην πρόεδρο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για διευκρινήσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23/2020.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

 

Μαραθώνας 27-07-2020

Ακριβές Απόσπασμα

       Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

Τα Μέλη
Στέργιος Τσίρκας 1 Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
2 Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)
3 Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
4 Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)