Περί έγκρισης γινομένων δαπανών από τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 29/2020

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες     :    Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο           :    22943 20 957

FAX        :

e-mail: dithema@marathon.gr

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

8/06-11-2020 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης γινομένων δαπανών από τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020.

 

 

 

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 06 Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 177/02-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)

 

3. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)

 

4. Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος) Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)  

 

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και ανέφερε αυτά που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι τα εξής:

  1. Περί εγγραφής στο μητρώο μελών των συμμετεχόντων παιδιών στα προγράμματα του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
  2. Περί προγραμματισμού δράσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
  3. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  4. Περί έγκρισης γινομένων δαπανών από τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020.

Κατόπιν ο πρόεδρος έθεσε ένα έκτακτο θέμα «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων έτους 2020», το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί από τα μέλη. Το θέμα αυτό συζητήθηκε μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο τακτικό θέμα«Περί έγκρισης γινομένων δαπανών από τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020» και εξέφρασε ότι:

Σε συνέχεια της με αριθμό 20/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. «Περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής και ορισμός υπολόγου», τίθενται υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα τιμολόγια με τα συνημμένα δικαιολογητικά όπως αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα για τις δαπάνες που εκτελέστηκαν από την ορισθείσα με την ανωτέρω απόφαση υπόλογο διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής και μόνιμη τακτική υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος κ. Σοφία Βασταρδή, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, βαθμού Α΄.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΧΕ Β14/06-07-2020)
Κ.Α. ΑΑΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΧΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑ- ΡΗ
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΠΑΡΑ-ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟ  
15.6471.003 17 Τιμ. 536/31-7-2020 ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Προβολή του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα στο fb (προώθηση 3 αναρτήσεων για την θεατρική παράσταση της σκηνής Βαρνάβα του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) 60,00 14,40 74,40   74,40  
15.6471.003 17 Τιμ. 548/27-09-2020 ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Προβολή του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα στο fb (προώθηση της σελίδας 4 ημέρες για την προώθηση των θεατρικών σκηνών ενηλίκων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) 40,00 9,60 49,60   49,60  
15.6615 19 Τιμ. 3465/23-07-2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, φωτοτυπίες , βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες των δράσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. 80,65 19,35 100,00   100,00  
15.6654.001 28 Τιμ. 3467/27-07-2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προμήθεια γραφικής ύλης για το πρόγραμμα του θεατρικού παιχνιδιού που υλοποιεί το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. 74,80 17,95 92,75   92,75  
15.6681 20 Τιμ. 41/23-7-2020 ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΕΛΕΝΗ Προμήθεια θερμομέτρου για τις ανάγκες των τμημάτων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. λόγω covid_19 24,00 6,00 30,00   30,00  
15.6699 18 Τιμ. 553/29-7-2020 ΚΑΤΣΑΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες των σκηνικών των θεατρικών παραστάσεων 71,38 17,13 88,51   88,51  
15.6699 18 Τιμ. 647/07-08-2020 ΗΡΑΚΛΗΣ Ι. ΒΟΥΡΤΣΗΣ Προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες των σκηνικών των θεατρικών παραστάσεων 135,00 32,40 167,40   167,40  
15.6699 18 Τιμ. 954/15-06-2020 Κ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. Προμήθεια ξυλείας και βιδών για τις ανάγκες των σκηνικών των θεατρικών παραστάσεων 23,40 5,62 29,02   29,02  
15.6699 18 Τιμ. 953/19-06-2020 Κ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. Προμήθεια ξυλείας λοιπών αναλωσίμων και  για τις ανάγκες των σκηνικών των θεατρικών παραστάσεων 29,74 7,14 36,88   36,88  
15.6699 18 Τιμ. 952/19-06-2020 Κ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. Προμήθεια ξυλείας και λοιπών αναλωσίμων για τις ανάγκες των σκηνικών των θεατρικών παραστάσεων 141,85 34,04 175,89   175,89  
15.6117.006 21 Τιμ. 3/13-10-2020 2IMAGINE ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. -ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ο.Ε. Παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης και μοντάζ της θεατρικής παράστασης “Το καμπαρέ των λέξεων” του Ματέι Βιζνιέκ της Κεντρικής σκηνής του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. 600,00 144,00 744,00 48,00 696,00  
15.6117.013 22  
ΣΥΝΟΛΑ: 1.588,45 48,00 1.540,45

 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, εκτελέστηκαν κατόπιν έγγραφων εντολών του Προέδρου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ., όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006).

Οι εν λόγω πραγματοποιηθείσες δαπάνες, – αφού ελεγχθήκαν από την αρμόδια λογιστική (οικονομική) υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 και την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, σε συνδυασμό με τα άρθρα 194, 209 και 240, καθώς και με τα άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν σήμερα, – υποβάλλονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ., προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των προβλεπόμενων οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για κάθε δαπάνη αυτών και επ’ ονόματι των δικαιούχων που έχουν πληρωθεί και της μνείας που θα γίνει στα χρηματικά εντάλματα ότι η πληρωμή γίνεται μέσω της διαχειριζόμενου υπαλλήλου την παγία προκαταβολή, ώστε η δημοτική ταμίας να καταβάλλει στην διαχειριζόμενη την πάγια προκαταβολή υπάλληλο, ίσο χρηματικό ποσόν προς ανανέωση αυτής, ώστε έτσι να παραμένει στα χέρια αυτής πάντοτε το χορηγηθέν ποσό μέσω της παρούσας απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

Όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» και της με την αριθμό 20/2020 απόφασής μας με την οποία καθορίσαμε τις πιστώσεις από τις οποίες θα αντιμετωπίζονται δαπάνες πάγιας προκαταβολής, θα πρέπει να προσθέσουμε τον ΚΑ 15.6643.001 ποσού 300,00€ προκειμένου να αντιμετωπιστεί από την πάγια προκαταβολή το κόστος πετρελαίου θέρμανσης για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Μαραθώνα, την οποία χρησιμοποιεί το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για την υλοποίηση του προγράμματος θεατρικού παιχνιδιού, ώστε η αίθουσα να είναι ζεστή και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις κρύες ημέρες του χειμώνα που έρχονται.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π. μας εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

  1. Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού των δαπανών και τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή συνολικού ποσού 1.588,45€, βαρύνοντας τους αντίστοιχους ΚΑ του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, ώστε να παραμένει στα χέρια της διαχειριζόμενης την πάγια προκαταβολή υπαλλήλου το χορηγηθέν ποσό, μέσω της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ..
  2. Η έγκριση προσθήκης του ΚΑ 15.6643.001 ποσού 300,00€ προκειμένου να αντιμετωπιστεί από την πάγια προκαταβολή το κόστος πετρελαίου θέρμανσης για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Μαραθώνα, την οποία χρησιμοποιεί το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για την υλοποίηση του προγράμματος θεατρικού παιχνιδιού, ώστε η αίθουσα να είναι ζεστή και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις κρύες ημέρες του χειμώνα που έρχονται.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

  1. Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού των δαπανών και τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή συνολικού ποσού 1.588,45€, βαρύνοντας τους αντίστοιχους ΚΑ του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, ώστε να παραμένει στα χέρια της διαχειριζόμενης την πάγια προκαταβολή υπαλλήλου το χορηγηθέν ποσό, μέσω της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ..
  2. Η έγκριση προσθήκης του ΚΑ 15.6643.001 ποσού 300,00€ προκειμένου να αντιμετωπιστεί από την πάγια προκαταβολή το κόστος πετρελαίου θέρμανσης για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Μαραθώνα, την οποία χρησιμοποιεί το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για την υλοποίηση του προγράμματος θεατρικού παιχνιδιού, ώστε η αίθουσα να είναι ζεστή και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις κρύες ημέρες του χειμώνα που έρχονται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  29/2020.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ακριβές Απόσπασμα

Μαραθώνας 06-11-2020

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
  Λέπουρης Γεώργιος
  Κουρουνάκος Νικόλαος
  Παππάς Ιωάννης
Στέργιος Τσίρκας Όλγα Φωτίου