Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης θεατρικής παράστασης της Κεντρικής Σκηνής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 25/2020

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες     :    Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο           :    22943 20 957

FAX        :

e-mail: dithema@marathon.gr

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

7/02-10-2020 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης της θεατρικής παράστασης «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ, που θα παρουσιάσει η Κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 02 Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 166/01-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
3. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος) Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και αιτιολόγησε το κατεπείγον της συνεδρίασης ως εξής: Επειδή η Κεντρική Σκηνή έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη παράσταση («Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ) και τα μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω της μεγάλης έξαρσης του Κορωνοϊού (Covid 19) δεν επιτρέπουν συνωστισμούς, θεωρήσαμε καλό να βιντεοσκοπήσουμε την παράσταση που με κόπο και εθελοντική διάθεση δούλεψε η Κεντρική Σκηνή, τηρώντας ασφαλώς αποστάσεις και όλα τα απαραίτητα μέτρα που υπαγορεύουν οι σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες.

Επειδή όμως δεν είχαμε προβλέψει επαρκή εξειδικευμένη πίστωση και επειδή έχουμε πιστώσεις γενικές που μπορούμε να εξειδικεύσουμε προκειμένου να υλοποιήσουμε την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης της θεατρικής παράστασης «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ, που θα παρουσιάσει η Κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.,  για το λόγο αυτό παρακαλώ όπως αποδεχθείτε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Τα μέλη στο σημείο αυτό συμφώνησαν με τον Πρόεδρο και έκαναν  ομόφωνα αποδεκτό το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Κατόπιν ο πρόεδρος ανέφερε το θέμα της ημερήσιας διάταξης που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι το εξής:

  1. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης της θεατρικής παράστασης «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ, που θα παρουσιάσει η Κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο τακτικό θέμα«Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης της θεατρικής παράστασης «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ, που θα παρουσιάσει η Κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ» και εξέφρασε ότι:

Κυρίες, Κύριοι,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 158 παρ. 3 περίπτωση α, 175, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα, β) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α), γ) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α Z/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και δ) την με αριθμό 8769/3289 απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης, ώστε να κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και να προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. Κατόπιν αυτού τίθεται προς συζήτηση η εξειδίκευση των παρακάτω ΚΑ για την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης της θεατρικής παράστασης «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ, που θα παρουσιάσει η Κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Α) Στον ΚΑ 15.6117.006 με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού εργασιών» και

Β) Στον ΚΑ 15.6117.013 με τίτλο «Αμοιβή για εργασίες γενικής φύσεως»

του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 όπως έχει διαμορφωθεί, έχουν προβλεφθεί δαπάνες με τις οποίες έχει αποφασιστεί κατόπιν της με αριθμό 20/2020 απόφασής μας να αντιμετωπίζονται μικροδαπάνες μέσω πάγιας προκαταβολής.

Οι πιστώσεις των ΚΑ αυτών εξειδικεύονται με την παρούσα για την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης η Α) και μοντάζ η Β) της θεατρικής παράστασης «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ, που θα παρουσιάσει η Κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. συνολικού ποσού 744,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

Όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π. μας εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

Την εξειδίκευση των πιστώσεων των παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Α) Στον ΚΑ 15.6117.006 με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού εργασιών» και

Β) Στον ΚΑ 15.6117.013 με τίτλο «Αμοιβή για εργασίες γενικής φύσεως»

Οι ανωτέρω πιστώσεις εξειδικεύονται με την παρούσα μέχρι του συνολικού ποσού 744,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης η Α) και μοντάζ η Β) της θεατρικής παράστασης «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ, που θα παρουσιάσει η Κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

  1. Εγκρίνουν την εισήγηση του Δημάρχου και των υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα εξειδικεύουν:

Α) Τον ΚΑ 15.6117.006 με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού εργασιών» και

Β) Τον ΚΑ 15.6117.013 με τίτλο «Αμοιβή για εργασίες γενικής φύσεως»

Οι πιστώσεις των ΚΑ αυτών εξειδικεύονται με την παρούσα μέχρι του συνολικού ποσού 744,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης η Α) και μοντάζ η Β) της θεατρικής παράστασης «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βιζνιέκ, που θα παρουσιάσει η Κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  25/2020.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Μαραθώνας 02-10-2020

Ακριβές Απόσπασμα

       Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

 

Τα Μέλη
Στέργιος Τσίρκας 1 Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
2 Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)
3 Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
4 Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)