Περί προγραμματισμού δράσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 27/2020

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες     :    Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο           :    22943 20 957

FAX        :

e-mail: dithema@marathon.gr

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

8/06-11-2020 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί προγραμματισμού δράσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

 

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 06 Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 177/02-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
3. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος) Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και ανέφερε αυτά που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι τα εξής:

  1. Περί εγγραφής στο μητρώο μελών των συμμετεχόντων παιδιών στα προγράμματα του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
  2. Περί προγραμματισμού δράσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
  3. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  4. Περί έγκρισης γινομένων δαπανών από τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020.

Κατόπιν ο πρόεδρος έθεσε ένα έκτακτο θέμα «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων έτους 2020», το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί από τα μέλη. Το θέμα αυτό συζητήθηκε μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο τακτικό θέμα«Περί προγραμματισμού δράσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. και εξέφρασε ότι:

Κυρίες Κύριοι,

Οι δράσεις του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. έχουν περιοριστεί όπως γνωρίζετε λόγω του covid_19, καθώς δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν οι παραστάσεις των θεατρικών ομάδων ενηλίκων και εφήβων καθώς και οι δράσεις της παιδικής σκηνής. Μέχρι τώρα γίνονταν σεμινάρια και κάποιες πρόβες με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυρίως με λίγους συμμετέχοντες κάθε φορά καθώς οι ομάδες είχαν διαιρεθεί σε πολλά τμήματα και σε εξωτερικούς χώρους, αφού βοήθησε σε αυτό και ο καιρός.  Οι διδάσκοντες και τα μέλη των θεατρικών μας ομάδων δούλεψαν σκληρά προκειμένου να προλάβουν να προετοιμαστούν και ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμοι να μας παρουσιάσουν την δουλειά τους.

Η παράσταση της Κεντρικής Σκηνής βιντεοσκοπήθηκε και υπάρχει σε ψηφιακό αρχείο. Μια εξαιρετική δουλειά που θα ήταν κρίμα να μην παρουσιαστεί στους πολίτες του δήμου μας. Η Σκηνή Βαρνάβα πρόλαβε να κάνει λιγοστές παραστάσεις. Ο Μαραθώνιος όπως γνωρίζετε ακυρώθηκε και τα παιδιά δεν θα παρουσιάσουν το δρώμενο που είχαν ετοιμάσει σχετικά με το Μαραθώνιο.

Η τέχνη όμως και η επιρροή που αυτή ασκεί στους συμμετέχοντες και κυρίως στα παιδιά και τους νέους, δεν πρέπει να σταματήσει. Από αύριο θα έχουμε νέους περιορισμούς, αυστηρότερους, νέο “lockdown”, γεγονός που μας αναγκάζει να αναστείλουμε τις δράσεις όλων των ομάδων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.. Η τέχνη πλήττεται κι εμείς πρέπει να βοηθήσουμε στο μέτρο που μπορούμε.

Όλες οι ενεργές συμβάσεις θα πρέπει να επεκταθούν χρονικά, ανάλογα με την διαμορφούμενη κατάσταση, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ακόμη και αν χρειαστεί να επεκταθούν στο νέο έτος. Επίσης, ανεξάρτητα από τα μέτρα που θα ισχύουν κάθε φορά, όλες οι προγραμματιζόμενες συμβάσεις που θα υπογράφονταν εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, θα πρέπει να υπογραφούν, ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσουμε.

Λόγω της κατάστασης covid_19 και με τα ως τώρα δεδομένα, οι ώρες διδασκαλίας που προβλέπουμε να υλοποιηθούν στους μήνες αυτούς έτους 2020, θα υλοποιηθούν «καλώς εχόντων των πραγμάτων» μέσα στο μήνα Δεκέμβρη. Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέψουν (λόγω covid_19), είτε για μέρος των ωρών, είτε για όλες τις ώρες, οι ώρες θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος, καθώς και οι πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού, ενισχύοντας τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα είναι αντίστοιχο με το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και τις συνθήκες περιορισμού που επικρατούν κάθε φορά.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π. μας και την επιθυμία των συμμετεχόντων, εισηγούμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο:

  1. Την χρονική επέκταση όλων των ενεργών συμβάσεων, αλλά και όσων συμβάσεων υπογραφούν μέχρι τέλους του έτους, ανάλογα με την διαμορφούμενη κατάσταση, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ακόμη και αν χρειαστεί να επεκταθούν χρονικά στο νέο έτος.
  2. Την συνέχιση των διαδικασιών υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, που θα υλοποιηθούν «καλώς εχόντων των πραγμάτων» μέσα στο μήνα Δεκέμβρη, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέψουν (λόγω covid_19), την υλοποίηση των ωρών διδασκαλίας, είτε για μέρος των ωρών, είτε για όλες τις ώρες, οι ώρες που δεν υλοποιήθηκαν να μεταφερθούν στο επόμενο έτος, καθώς και οι πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού, ενισχύοντας τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

  1. Την χρονική επέκταση όλων των ενεργών συμβάσεων, αλλά και όσων συμβάσεων υπογραφούν μέχρι τέλους του έτους, ανάλογα με την διαμορφούμενη κατάσταση, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ακόμη και αν χρειαστεί να επεκταθούν χρονικά στο νέο έτος.
  2. Την συνέχιση των διαδικασιών υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, που θα υλοποιηθούν «καλώς εχόντων των πραγμάτων» μέσα στο μήνα Δεκέμβρη, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέψουν (λόγω covid_19), την υλοποίηση των ωρών διδασκαλίας, είτε για μέρος των ωρών, είτε για όλες τις ώρες, οι ώρες που δεν υλοποιήθηκαν θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος, καθώς και οι πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού, ενισχύοντας τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  27/2020.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Μαραθώνας 06-11-2020

Ακριβές Απόσπασμα

       Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

 

Τα Μέλη
Στέργιος Τσίρκας 1 Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
2 Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)
3 Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
4 Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)