Περί συζήτησης οργανωτικών θεμάτων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 21/2020

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες     :    Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο           :    22943 20 957

FAX        :

e-mail: dithema@marathon.gr

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

5/27-07-2020 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί συζήτησης οργανωτικών θεμάτων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 27η Ιουλίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 114/22-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος) Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
3. Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος) Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
5. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)  
     

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και προτάθηκε από τον κ. Κουρουνάκο η συζήτηση ενός έκτακτου θέματος που δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, «Περί συζήτησης οργανωτικών θεμάτων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.», το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ο πρόεδρος ανέφερε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι τα εξής:

  1. Περί 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2020
  2. Περί απόδοσης ποσού 6.931,97 € από θεατρικές παραστάσεις έτους 2018 στον ερανικό λογαριασμό του δήμου υπέρ των πυρόπληκτων οικογενειών της 23ης Ιουλίου 2018.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κουρουνάκο ο οποίος εισηγήθηκε το 1ο έκτακτο θέμα, «Περί συζήτησης οργανωτικών θεμάτων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.», και εξέφρασε ότι:

Κυρίες, Κύριοι ,

Θέλοντας να εκφράσω τον προβληματισμό μου, για την λειτουργεία του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα και κατά προέκταση το μέλλον του και για τον πολιτισμό που απορρέει από τη λειτουργία του, προτείνω ότι θα πρέπει να γίνει συνάντηση των σκηνοθετών τέλος Αυγούστου με το Δ.Σ. με τον προϋπολογισμό, ώστε να μας ενημερώσουν και να εκθέσουν το έργο τους και να κάνουν τυχόν προτάσεις για το μέλλον. Επίσης να γίνει μια ανοικτή συζήτηση, σε ημερίδα με ευθύνη του Δ.Σ. με τους φορείς και μεμονωμένων προσώπων του Δήμου Μαραθώνα (από Μαραθώνα, Ν. Μάκρη, Γραμματικό, Βαρνάβα) με θέμα τον πολιτισμό και το θέατρο στην πόλη μας. Στο σημείο αυτό εξέφρασε την ικανοποίησή του για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που έγινε τον Νοέμβριο, το οποίο ήταν όνειρο πολλών χρόνων το οποίο σε λίγο χρονικό διάστημα στήθηκε με τόση μεγάλη επιτυχία.  Έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και στη συνέχεια πρότεινε να επανέλθει και να λειτουργήσει το μητρώο μελών με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σχετικά με το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. Επίσης να τηρηθούν οι κανονισμοί και οι κανόνες που απορρέουν από τις αρχές του καταστατικού. Να συνεργαστεί το Δ.Σ. με τα μέλη των θεατρικών ομάδων να ενημερωθούμε για την πορεία κάθε μιας από αυτές. Πρότεινε να αναδειχθεί και ανακαινισθεί το παλαιό Δημαρχείο σε Πολιτιστικό Κέντρο Θεάτρου και Λαογραφικού Πολιτισμού.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν,

αποφασίζουν ομόφωνα

Την αποδοχή των προτάσεων του κ. Κουρουνάκου, τις οποίες θα συζητήσουν αναλυτικά στις επόμενες συνεδριάσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21/2020.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

 

Μαραθώνας 27-07-2020

Ακριβές Απόσπασμα

       Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

Τα Μέλη
Στέργιος Τσίρκας 1 Λέπουρης Γεώργιος  (τακτικό μέλος)
  2 Κουρουνάκος Νικόλαος  (τακτικό μέλος)
  3 Παππάς Ιωάννης     (τακτικό μέλος)
  4 Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος)