Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες     :    Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο           :    22943 20 957

FAX        :    22940 61147

e-mail: dithema@marathon.gr

 

 

Μαραθώνας  17 – 12 – 2020

Aριθ. Πρωτ.  202

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

(ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10ης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που θα πραγματοποιηθεί την 22 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη έτους 2020 και ώρα 01:30 μ.μ.,  στο γραφείο Δημάρχου του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Περί απαλλαγής υπολόγου από τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020.

 

 

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας