Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο: 22943 20 957

FAX: 22940 61147

e-mail: dithema @marathon.gr

 

 

Μαραθώνας  29 – 01 – 2021

Aριθ. Πρωτ.  8

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

(ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1ης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2021

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που θα πραγματοποιηθεί την 2 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη έτους 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.,  στο γραφείο Δημάρχου του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Περί διαδικτυακής σύνδεσης και διδασκαλίας θεατρικών μαθημάτων λόγω covid -19.

 

 

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας