Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο: 22943 20 957

FAX        :    22940 61147

e-mail: dithema@marathon.gr

 

 

Μαραθώνας  14 – 05 – 2021

Aριθ. Πρωτ.  58

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

(ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3ης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που θα πραγματοποιηθεί την 18 Μαΐου ημέρα Τρίτη έτους 2021 και ώρα 13:00,  στο γραφείο Δημάρχου του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Περί απολογισμού σκηνών – τμημάτων, σχεδιασμού και προγραμματισμού παραστάσεων και εκδηλώσεων ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. την καλοκαιρινή περίοδο.
  2. Περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2021.

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε ενημερώστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας