Περί αποδοχής ποσού 3.000,00 Ευρώ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη δράση «Περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τεχνικές που απευθύνονται στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη φαντασία παιδιών και εφήβων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 12/2021

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο: 22943 20 957

e-mail: dithema@marathon.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό

6/30-07-2021 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί αποδοχής ποσού 3.000,00 Ευρώ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη δράση «Περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τεχνικές που απευθύνονται στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη φαντασία παιδιών και εφήβων», από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ, έτους 2021 με ειδικό φορέα 1021/ 205 και ΑΛΕ 2310802897

Στο Μαραθώνα και στο γραφείο δημάρχου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, την 30 Ιουλίου έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.,  ήλθε σε 6η έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, έπειτα από την αριθμό πρωτ. 110/29-07-2021 (Ο.Ε.) πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ και Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα, κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης, αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ως εξής:

α.α. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Στέργιος Τσίρκας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικηφόρος Μπατζές ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Γεώργιος  Λέπουρης (0τακτικό μέλος) Νησιώτης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
3. Ιωάννης  Παππάς (τακτικό μέλος) Γκινοσάτης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
4. Όλγα Φωτίου  (τακτικό μέλος) Νίκανδρος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
5. Νικόλαος  Κουρουνάκος (τακτικό μέλος)

Από τα αναπληρωματικά μέλη στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Βασταρδή Σοφία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, δυνάμει της με αριθμό 387/2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και ενημέρωσε για το κατεπείγον της συνεδρίασης το οποίο έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να εγγραφεί η πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2021, διότι το πρόγραμμα «Περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τεχνικές που απευθύνονται στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη φαντασία παιδιών και εφήβων» έχει ξεκινήσει και ήδη υλοποιείται

Κατόπιν ο πρόεδρος ανέφερε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που σύμφωνα με την ανωτέρω έγγραφη πρόσκλησή του είναι το εξής:

  1. Περί αποδοχής ποσού 3.000,00 Ευρώ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη δράση «Περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τεχνικές που απευθύνονται στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη φαντασία παιδιών και εφήβων», από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ, έτους 2021 με ειδικό φορέα 1021/ 205 και ΑΛΕ 2310802897.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Στέργιος Τσίρκας, εισηγήθηκε το 1ο τακτικό θέμα «Περί αποδοχής ποσού 3.000,00 Ευρώ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη δράση «Περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τεχνικές που απευθύνονται στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη φαντασία παιδιών και εφήβων», από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ, έτους 2021 με ειδικό φορέα 1021/ 205 και ΑΛΕ 2310802897.» ως εξής:

Κυρίες, Κύριοι

Με την αριθμό 3/2021 απόφασής μας, «Περί υποβολής προτάσεων επιχορήγησης στο ΥΠ.ΠΟ.Α.», είχαμε υποβάλει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού πρόταση για την Πρόσκληση 16/Α.Π.6360 /ΥΠΠΟΑ/7-1-2021). Η Πρόσκληση αυτή με τίτλο «Περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τεχνικές που απευθύνονται στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη φαντασία παιδιών και εφήβων», όπως ήδη σας έχω ενημερώσει έχει εγκριθεί και περιμέναμε να εκδοθεί η απόφαση χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα ήδη υλοποιείται στο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασής μας.

Η εν λόγω απόφαση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκδόθηκε και έλαβε τον αριθμό πρωτ. 329140/22-07-2021 και ΑΔΑ 6ΤΒΟ4653Π4-ΖΤΛ. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ 3.000,00 € και θα πρέπει να το αποδεχθούμε και να εγγράψουμε το ποσό στον προϋπολογισμό μας.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την τελευταία (2η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2021, ο οικείος προϋπολογισμός εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ = 114.117,95€

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 131,04€.

Προτείνεται η αποδοχή του ποσού των 3.000,00 Ευρώ και η εγγραφή του στον οικείο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 ως εξής:

Ως προς το σκέλος των εσόδων ενισχύουμε τα έσοδά μας με την εγγραφή του ποσού των 3.000,00 Ευρώ στον νέο ΚΑ 1699.006 τον οποίο δημιουργούμε με τίτλο: «Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ.Α. για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη δράση Περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τεχνικές που απευθύνονται στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη φαντασία παιδιών και εφήβων».

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟΣ –
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
2η Αναμόρφωση
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1699.006 «Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ.Α. για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη δράση Περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τεχνικές που απευθύνονται στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη φαντασία παιδιών και εφήβων» 0,00 3.000,00 3.000,00 Δημιουργία νέου ΚΑ εσόδου κατόπιν της Α.Π. 329140

/22-07-2021 & ΑΔΑ

6ΤΒΟ4653Π4-ΖΤΛ

απόφασης χρηματοδότησης

ΥΠ.ΠΟ.Α.

Ως προς το σκέλος των εξόδων εγγράφουμε το ποσό στον ΚΑ 9111  «αποθεματικό» και από εκεί το κατανέμουμε ως εξής:

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟΣ –
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
2η Αναμόρφωση
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
9111 Αποθεματικό 131,04 Αποθεματικό μετά την 2η Αναμόρφωση
9111 Αποθεματικό 131,04 3.000,00 3.131,04 Ενίσχυση αποθεματικού  κατόπιν της

Α.Π. 329140/22-07-2021 και ΑΔΑ 6ΤΒΟ4653Π4-ΖΤΛ

απόφασης χρηματοδότησης

ΥΠ.ΠΟ.Α.

9111 Αποθεματικό 3.131,04 -1.016,00 2.115,04 Μείωση του αποθεματικού 9111 για ενίσχυση ΚΑΕ 15.6114.009 κατόπιν της

Α.Π. 329140/22-07-2021 και ΑΔΑ 6ΤΒΟ4653Π4-ΖΤΛ

απόφασης χρηματοδότησης

ΥΠ.ΠΟ.Α.

15.6114.009 Αμοιβή εικαστικού 1.000,00 1.016,00 2.016,00 Ενίσχυση ΚΑΕ από το αποθεματικό 9111 κατόπιν της

Α.Π. 329140/22-07-2021 και ΑΔΑ 6ΤΒΟ4653Π4-ΖΤΛ

απόφασης χρηματοδότησης

ΥΠ.ΠΟ.Α.

9111 Αποθεματικό 2.115,04 -1.984,00 131,04 Μείωση του αποθεματικού 9111 για δημιουργία νέου ΚΑΕ 15.6114.011 κατόπιν της

Α.Π. 329140/22-07-2021 και ΑΔΑ 6ΤΒΟ4653Π4-ΖΤΛ

απόφασης χρηματοδότησης

ΥΠ.ΠΟ.Α.

15.6114.011 Αμοιβή Περιβαλλοντολόγου 0,00 1.984,00 1.984,00 Δημιουργία νέου  ΚΑΕ από το αποθεματικό 9111 κατόπιν της

Α.Π. 329140/22-07-2021 και ΑΔΑ 6ΤΒΟ4653Π4-ΖΤΛ

απόφασης χρηματοδότησης

ΥΠ.ΠΟ.Α.

9111 Αποθεματικό 131,04

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι:

Ο προϋπολογισμός μετά την παρούσα 3η τροποποίηση 2021 εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ=ΕΞΟΔΑ= 117.117,95€

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 131,04€

 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 158 παρ. 3 περίπτωση α, 175, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα, β) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α), γ) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α ́/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και δ) την με αριθμό 8769/3289 απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.,

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αποδοχή του ποσού και η εγγραφή του στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε.

Για τη σύνταξη

Η αρμόδια υπάλληλος

για την λογιστική υποστήριξη του Ν.Π.

Κατσαμάκα Αντωνία

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Μαραθώνος

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου

Ο Πρόεδρος του

ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Στέργιος Τσίρκας

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου τις προτάσεις και τοποθετήσεις που ειπώθηκαν

αποφασίζουν ομόφωνα

  1. Την αποδοχή του ποσού των 3.000,00€ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη δράση «Περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τεχνικές που απευθύνονται στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη φαντασία παιδιών και εφήβων», από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ, έτους 2021 με ειδικό φορέα 1021/ 205 και ΑΛΕ 2310802897.
  2. Την εγγραφή του ποσού στον οικείο προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
  3. Την ψήφιση των τροποποιήσεων του προϋπολογισμού εμφανίζοντος:

ΕΣΟΔΑ=ΕΞΟΔΑ= 117.117,95€

Το αποθεματικό (9111) διαμορφώνεται στα 131,04€

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  12/2021.

Αφού εξαντλήθηκε το θέμα, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη που παραβρέθηκαν και λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα  και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για το Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/f/DITHEMA)

Μαραθώνας 30-07-2021

Ακριβές απόσπασμα