Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22

T.K.: 190 07 Μαραθώνας

Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή

Τηλέφωνο: 2294320957

FAX: 2294061147

e-mail: dithema@marathon.gr

Μαραθώνας  25 – 08 – 2021

Aριθ. Πρωτ.  115

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

(ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

7ης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, σας προσκαλούμε στην δια περιφοράς 7η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ., κατ’ εφαρμογή της από 11-03-2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) που κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α/03-04-2020). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω email στο dithema@marathon.gr, την 31 Αυγούστου ημέρα Τρίτη έτους 2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας (Covid-19), με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Περί ψήφισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2022 και αντίστοιχου Ο.Π.Δ.

 

Τα μέλη αποστέλλουν την ψήφο τους μέσω email στο dithema@marathon.gr κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της συνεδρίασης 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. Σε περίπτωση μη αποστολής ψήφου το μέλος εγγράφεται στους απόντες.

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε ενημερώστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας