Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22 T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή
Τηλέφωνο: 22943 20 957
FAX: 22940 61147
e-mail: dithema@marathon.gr
Μαραθώνας  16 – 09 – 2021  
Aριθ. Πρωτ.  118  

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) (ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

9ης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που θα πραγματοποιηθεί την 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη έτους 2021 και ώρα 13:00,  στο γραφείο Δημάρχου του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Περί ψήφισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. οικονομικού έτους 2022 και αντίστοιχου Ο.Π.Δ.

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε ενημερώστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας