Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22 T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή
Τηλέφωνο: 22943 20 957
FAX: 22940 61147
e-mail: dithema@marathon.gr
Μαραθώνας  04 – 10 – 2021  
Aριθ. Πρωτ.  124  
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) (ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

11ης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που θα πραγματοποιηθεί την 07 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη έτους 2021 και ώρα 13:00,  στο γραφείο Δημάρχου του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Περί χρονικής επέκτασης των ενεργών συμβάσεων διδασκαλιών των δράσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
  2. Περί απολογισμού του χρηματοδοτούμενου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. προγράμματος με τίτλο: «Περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τεχνικές που απευθύνονται στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη φαντασία παιδιών και εφήβων»
  3. Περί έγκρισης γινομένων δαπανών από τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2021.
  4. Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  5. Περί έγκρισης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης φορτηγού στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή της Σκηνής Βαρνάβα στο «1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Θερμαϊκού»

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε ενημερώστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας