Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ.Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22 T.K.: 190 07 Μαραθώνας Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή
Τηλέφωνο: 22943 20 957
FAX: 22940 61147
e-mail: dithema@marathon.gr
Μαραθώνας  09 – 12 – 2021  
Aριθ. Πρωτ.  136

ΠΡΟΣ   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) (ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13ης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ., καθώς και της με αριθμό 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, σας προσκαλούμε στην δια περιφοράς 13η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. κατ’ εφαρμογή της από 11-03-2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) που κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α/03-04-2020). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω email στο dithema@marathon.gr, την 14 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη έτους 2021 και ώρα 10:00 π.μ.,  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας (Covid-19), με μοναδικό θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Περί έγκρισης γινομένων δαπανών από τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2021.
  2. Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  3. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλιών

Τα μέλη αποστέλλουν την ψήφο τους ΝΑΙ / ΟΧΙ μέσω email στο dithema@marathon.gr κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της συνεδρίασης 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου, παρακαλούμε αιτιολογήστε

Σε περίπτωση μη αποστολής ψήφου το μέλος εγγράφεται στους απόντες.

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε ενημερώστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας