Αποφάσεις 1ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Ταχ. Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22,
Τ.Κ.: 19007 Μαραθώνας                                                     
Τηλ.: 2294095579
e-mail: dithema@marathon.gr  
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ: 1/2022        
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό 1/8.3.21  έκτακτης συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ    
                   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«’Έγκριση  Συμμετοχής του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα στο διαγωνιστικό μέρος του 37ου Π.Φ.Ε.Θ Καρδίτσας»  

Στο Μαραθώνα την Τρίτη  8 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00 διεξήχθη η έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω email στο dithema@marathon.gr  σε εφαρμογή της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ. Α55/11.03.20) που κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76α/03.04.2020) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας (Covid 19)καθώς και την 31η Εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143οικ.2343/8.2.2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»  η 1η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ) , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ. Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 & 234 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. 114/τ. Α 8.6.2006)  και κατόπιν της υπ. αρ. 13/ 5.3.22 Πρόσκλησης του Δημάρχου και  Προέδρου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης , αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Τα πρακτικά τήρησε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Β. Καμπέλη,  δυνάμει της με αριθ.  62/2022 Απόφασης του Δημάρχου Μαραθώνος.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος και Πρόεδρος  του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα με χρήση ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας, έθεσε υπόψη των μελών του διοικητικού συμβουλίου  την παρακάτω εισήγηση σχετικά με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

‘Έχοντας υπόψη:

1) του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα των άρθρων 158 παρ. 3 περίπτωση α, 175, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα.

 2) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α),

 3) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α Z/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

4) την με αριθμό 8769/3289 απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Με την αρ. πρωτ. 1869/4.3.2022 επιστολή της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας ,με θέμα «Επίσημη ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή της Κεντρικής Σκηνής του  Δημοτικού  Θέατρου Μαραθώνα» ενημερωθήκαμε ότι το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα  θα συμμετάσχει στο διαγωνιστικό μέρος του 37ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας (17 έως 26 Μαρτίου 2022) με το έργο «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βισνιεκ.

Η ημέρα που θα διαγωνιστεί είναι η Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 στις 20.30 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας.

Η απόφαση αυτή δεν θα  επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

Προτείνεται :

 Η έγκριση της συμμετοχής του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ,  στο διαγωνιστικό μέρος του 37ο Π.Φ.Ε.Θ Καρδίτσας, την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 στις 20.30 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας, με το έργο «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βισνιεκ.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από διαλογική συζήτηση, με χρήση ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση

                                    Αποφασίζουν  Ομόφωνα

Εγκρίνουν την συμμετοχή του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα στο διαγωνιστικόμέρος του 37ο Π.Φ.Ε.Θ Καρδίτσας, την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 στις 20.30 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας, με το έργο «Το καμπαρέ των λέξεων» του Ματέι Βισνιεκ.

Η απόφαση αυτή δεν θα  επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2022

Αφού εξαντλήθηκε το μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση .