Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση : Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
FAX: 2294097543
e-mail: dithema@marathon.gr  
Μαραθώνας  4 – 05 – 2022  
Aριθ. Πρωτ. 51      
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5ης  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2022

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.,

            Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  5η τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την   9Η ΜΑΙΟΥ  2022 , ημέρα της εβδομάδας  ΔΕΥΤΕΡΑ   με ώρα έναρξης  10 .00 ΠΜ Διάρκεια διεξαγωγής της συνεδρίασης από 10.00 π.μ. έως 11.00 π μ.

            Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς α)  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/τ .Α΄/11.03.20) και με την υπ. αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , β)  (λόγω του γεγονότος της αύξησης των θετικών κρουσμάτων στην περιοχή μας ,συμπεριλαμβανομένου και του υπεύθυνου για τους σκηνοθέτες ,σκηνογράφους κλπ ) κ. Γεώργιου Λέπουρη που νοσεί από Κορωνοϊό- μετά από προ συνάντηση με τους συντελεστές των παραστάσεων που πραγματοποιήθηκε την 29.4.22 παρουσία και της γραμματέως του ΝΠΔΔ ) .

Περί λήψης Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΠΔΔ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΕΩΝ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ –ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ––ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΑΦΙΣΩΝ-ΕΝΤΥΠΩΝ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ  2022 –  ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ  ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ – ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ –ΕΝΔΥΜΑΤΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΑΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΠΑΓΙΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΓΙΑ)  ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»

Την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης όλα τα τακτικά μέλη του Δ.Σ του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  θα δηλώσουν τηλεφωνικά ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου προς τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ την παρουσία τους για την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας.

            Εφόσον ανακοινωθεί η νόμιμη απαρτία θα αρχίσει η συνεδρίαση και ακολούθως για πιθανή διατύπωση θέσεων και ψήφο παρακαλούμε για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας προκειμένου να συνταχθεί εγκαίρως και ορθώς η απόφαση που θα ληφθεί από ώρα 10.00 π. μ έως 11.00 π μ , βάσει των εισηγήσεων που έχουν παραλάβει.

ΨΗΦΟΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ (Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου, παρακαλούμε αιτιολογήστε).
Σε περίπτωση μη αποστολής ψήφου το μέλος εγγράφεται στους απόντες.

Η αποστολή  των  emails θα γίνεται  προς το email  του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ dithema@marathon.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. 

Οι απόφαση  που θα ληφθεί θα ανακοινωθεί και θα υπογραφεί στο βιβλίο Πρακτικών στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής  της διάδοσης του κορωνοϊού.

  • Η “παρουσία” στην δια περιφοράς συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως την γραμματεία.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ