Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
FAX: 2294097543
e-mail: dithema@marathon.gr  
Μαραθώνας  24 – 05 – 2022  
Aριθ. Πρωτ. 125
ΠΡΟΣ: Tα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6ης  ‘Έκτακτης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2022

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.,

            Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  6η έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την 25Η ΜΑΙΟΥ  2022 , ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ  με ώρα έναρξης  11 .00 πμ Διάρκεια διεξαγωγής της συνεδρίασης από 11.00 π.μ. έως 12.00 π μ.

            Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς α)  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Α΄/11.03.20) και με την υπ. αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ,.

Περί λήψης Απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

« Παράσταση Παιδικής Σκηνής Μαραθώνα 29.5.2022 »

Θα πραγματοποιηθεί 29 Μαΐου 2022 , ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 μμ στο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα Παράσταση   Παιδικής Σκηνής  Μαραθώνα.

Διδασκαλία θεατρικών δράσεων στους ποικίλους τρόπους προσέγγισης μιας ιστορίας : κ. Στάμου Ευδοξία- Φωτεινή .

Υπεύθυνος Παιδικής Σκηνής Μαραθώνα : κ. Νικόλαος Κουρουνάκος.

Την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης όλα τα τακτικά μέλη του Δ.Σ του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  θα δηλώσουν τηλεφωνικά ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου προς τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ την παρουσία τους για την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας.

            Εφόσον ανακοινωθεί η νόμιμη απαρτία θα αρχίσει η συνεδρίαση και ακολούθως για πιθανή διατύπωση θέσεων και ψήφο παρακαλούμε για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας προκειμένου να συνταχθεί εγκαίρως και ορθώς η απόφαση που θα ληφθεί από ώρα 11.00 π. μ έως 12.00 π μ , βάσει των εισηγήσεων που έχουν παραλάβει.

ΨΗΦΟΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ (Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου, παρακαλούμε αιτιολογήστε).
Σε περίπτωση μη αποστολής ψήφου το μέλος εγγράφεται στους απόντες.

Η αποστολή  των  emails θα γίνεται  προς το email  του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ dithema@marathon.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. 

Η απόφαση  που θα ληφθεί θα ανακοινωθεί και θα υπογραφεί στο βιβλίο Πρακτικών στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής  της διάδοσης του κορωνοϊού.

  • Η “παρουσία” στην δια περιφοράς συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως την γραμματεία.

Ο  Δήμαρχος & Πρόεδρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ