Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
FAX: 2294097543
e-mail: dithema@marathon.gr  
Μαραθώνας  10 – 06 – 2022  
Aριθ. Πρωτ. 167      
ΠΡΟΣ   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

7ης  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2022

            ‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.,

               Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  7η τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την   16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 , ημέρα της εβδομάδας  ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα έναρξης  14 .00 μ.μ.  

Περί λήψης Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

  1. 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡ .ΕΤΟΥΣ 2022.
  2. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2021
  4. Καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα κριθεί απαραίτητο και αφορά την λήψη και υλοποίηση δράσεων σε επίπεδο ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ .
  • Η “παρουσία” στην τακτική συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως την γραμματεία.

Ο  Δήμαρχος  & Πρόεδρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ