Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
FAX: 2294097543
e-mail: dithema@marathon.gr  
Mαραθώνας  16 – 9 – 2022  
Aριθ. Πρωτ. 341      
ΠΡΟΣ   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

9ης  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2022

            ‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.,

               Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  9η τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την   21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2022 , ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ ,στο Δημαρχείο Μαραθώνα , γραφείο Δημάρχου , Οινόης 6 ,  με  ώρα  και ώρα έναρξης  14 .00 μ.μ. 

Περί λήψης Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί λήψης απόφασης τροποποίησης  Συστατικής Πράξης .
  2. Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού  Λειτουργίας Θεατρικών Σκηνών Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα.
  3.  Σχεδιασμός Δράσεων , προγραμματισμός και λειτουργία θεατρικών σκηνών έτους 2022-2023 –  »
  4. Καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα κριθεί απαραίτητο και αφορά την λήψη και υλοποίηση δράσεων σε επίπεδο ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ .
  • Η “παρουσία” στην τακτική συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως την γραμματεία.

Ο  Δήμαρχος  & Πρόεδρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ