Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας θεατρικών σκηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
Τ.Κ: 19007 Μαραθώνας                   
Τηλ: 2294095579
e-mail: dithema@marathon.gr    
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ: 17/2022  
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/21.9.22  τακτικής συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ – ΝΠΔΔ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».

Στο Μαραθώνα την  21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13.30 μ.μ. διεξήχθη η 8η τακτική Συνεδρίασητου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ) , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ. Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 & 234 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. 114/τ. Α 8.6.2006)  και κατόπιν της υπ. αρ. 340 /16.9.22 Πρόσκλησης του Δημάρχου και  Προέδρου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κ. Στέργιου Τσίρκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, έγκαιρα κανονικά και ηλεκτρονικά προς τα μέλη της.

Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η δημοσιότητα της πρόσκλησης , αφού αναρτήθηκε έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  πέντε   (5)  μέλη.

 ΠαρόντεςΑπόντες
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Δήμαρχος  & Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ: Τακτικό μέλος  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΣ: Τακτικό μέλος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τακτικό μέλος  
ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΟΥ: Τακτικό μέλος
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΠΑΤΖΕΣ: Αντιπρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ: Τακτικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ: Τακτικό μέλος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ: Τακτικό μέλος  

Τα πρακτικά τήρησε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κ. Β. Καμπέλη,  δυνάμει της με αριθ.  62/2022 Απόφασης του Δημάρχου Μαραθώνος.

            Στη συνέχεια ο Δήμαρχος και Πρόεδρος  του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα, έθεσε υπόψη των μελών του διοικητικού συμβουλίου  την παρακάτω εισήγηση σχετικά με το 2οθέμα της ημερήσιας διάταξης.

‘Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
 2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58    του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  τ.  Α ́/7-6-2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ .Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 194, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα  άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα.
 4.  Του  N.  3861/2010  (Φ.Ε.Κ.  112/τ. Α’/13-7-2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών, διοικητικών  και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 5. του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α ́/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας -Ενίσχυση  της  Συμμετοχής – Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»] -Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 6. Την με αριθμό 8769/3289 απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (περιπτώσεις α, και η της παρ. 1 «ΣΚΟΠΟΣ»)
 7. Την με αριθ. 258/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, «Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ) και εκλογής προέδρου και αντιπροέδρου του, με αριθμό ΑΔΑ: ΩΤΓΞΩΛΜ-ΕΗΦ

Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα πρέπει να έχει Κανονισμό Λειτουργίας των θεατρικών σκηνών που λειτουργούν.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός δεν κατισχύει του ΦΕΚ ίδρυσης του ΝΠΔΔ   και ισχύει παράλληλα με αυτό, πραγματοποιείται, για λόγους αποκλειστικά συμπλήρωσης του περιεχομένου αυτού.

Σκοπό έχει τον καθορισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των θεατρικών σκηνών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ για τη διασφάλιση και ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών καθώς και τον  τρόπο λήψης αποφάσεων τους.

Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ   λειτουργεί  επτά (7)   θεατρικές σκηνές ως αναφέρονται κατωτέρω  :

 1. Κεντρική Σκηνή Μαραθώνα .
 2. Θεατρική  Σκηνή Βαρνάβα
 3. Θεατρική Σκηνή Νέας Μάκρης
 4. Πειραματική Σκηνή
 5. Εφηβική Σκηνή Βαρνάβα
 6. Παιδική Σκηνή Μαραθώνα.
 7. Παιδική Σκηνή Βαρνάβα

Ο Κανονισμός Λειτουργίας των θεατρικών σκηνών του ΝΠΔΔ αφορά το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας περιλαμβάνει την ιεραρχική επικοινωνία για τον συντονισμό των εργασιών, καθώς και την ενημέρωση, την κινητοποίηση και την επίλυση θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις των μελών , τις εγκαταστάσεις και  τους εργαζομένους σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο .

Έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και συμπληρώνει την ιεραρχική επικοινωνία προκειμένου οι εργαζόμενοι και τα μέλη των θεατρικών σκηνών   να έχουν συνολική εικόνα για τα θέματα που αφορούν το ΝΠΔΔ.

Περιλαμβάνει, τέλος και την άτυπη επικοινωνία μεταξύ των μελών των θεατρικών σκηνών , η οποία συμπληρώνει την ιεραρχική και τυπική εσωτερική επικοινωνία καλύπτοντας κενά, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στην οργάνωση του ΝΠΔΔ.

Αποτελείται από 20 άρθρα  ( 14 σελίδες).

Προτείνεται η ψήφιση αυτού.

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση, αφού διάβασαν τα άρθρα του Κανονισμού και αφού έλαβαν υπόψη τις σχετικές διατάξεις :

                              αποφασίζουν Κατά πλειοψηφία

           (μειοψηφούντος του μέλους του Δ.Σ  κ. Ιωάννη Παππά.)

Ψηφίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας των Θεατρικών Σκηνών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ ως κατατέθηκε : άρθρα 20 , σελίδες 14 :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

      

Ν.Π.Δ.Δ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού θεάτρου Μαραθώνα

Ο Εσωτερικός Κανονισμός, ανταποκρίνεται στο μέγεθός , στο αντικείμενό  και στις αρχές σύγχρονης οργάνωσης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα»

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός δεν κατισχύει του ΦΕΚ ίδρυσης του ΝΠΔΔ  και ισχύει παράλληλα με αυτό, πραγματοποιείται, για λόγους αποκλειστικά συμπλήρωσης του περιεχομένου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 1: Ο Εσωτερικός Κανονισμός έχει σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των θεατρικών σκηνών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ για τη διασφάλιση και ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών καθώς και τον  τρόπο λήψης αποφάσεων τους.

Άρθρο 2: Υπόχρεοι τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού.

2.1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός εφαρμόζεται στα εξής πρόσωπα:

 Εφεξής τα «Υπόχρεα Πρόσωπα» είναι :

Ο Υπεύθυνος των θεατρικών σκηνών

Οι  Εκπρόσωποι των θεατρικών ομάδων ,

Οι  Σκηνοθέτες  και εν γένει καλλιτέχνες που τους έχει ανατεθεί έργο στο ΝΠΔΔ

Οι εργαζόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στο ΝΠΔΔ 

Τα μέλη όλων  των θεατρικών σκηνών αυτού.

2.2. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα δεσμεύονται άμεσα από τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού.

Άρθρο 3: Ισχύς και διαδικασία τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού.

3.1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του, τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ και δεσμεύουν όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα.

3.2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του αναρτώνται  υποχρεωτικά , στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων  σε όλες τις κοινότητες , στους χώρους συγκέντρωσης των θεατρικών σκηνών του  ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ και μετά από την παρουσίαση αυτού από τον Υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών & τον Εκπρόσωπο των θεατρικών  σκηνών στα μέλη κάθε θεατρικής ομάδας.

3.3. Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ, ο Υπεύθυνος των θεατρικών σκηνών, οι Εκπρόσωποι των θεατρικών ομάδων  και  οι Σκηνοθέτες  αξιολογούν περιοδικά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Κανονισμού. Μετά από γραπτή εισήγηση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ αποφασίζει τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού.

3.4. Σε περίπτωση μεταβολών του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και της οργανωτικής δομής του ΝΠΔΔ , το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού προβαίνει σε αναμόρφωση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού.

3.5. Το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας περιλαμβάνει την ιεραρχική επικοινωνία για τον συντονισμό των εργασιών, καθώς και την ενημέρωση, την κινητοποίηση και την επίλυση θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις των μελών , τις εγκαταστάσεις και τους εργαζομένους σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο .

3.6.Έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και συμπληρώνει την ιεραρχική επικοινωνία προκειμένου οι εργαζόμενοι και τα μέλη των θεατρικών σκηνών να έχουν συνολική εικόνα για τα θέματα που αφορούν το ΝΠΔΔ.

3.7. Περιλαμβάνει, τέλος και την άτυπη επικοινωνία μεταξύ των μελών των θεατρικών σκηνών , η οποία συμπληρώνει την ιεραρχική και τυπική εσωτερική επικοινωνία καλύπτοντας κενά, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στην οργάνωση του ΝΠΔΔ.

Άρθρο 4.  ΝΠΔΔ «Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα –ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ» , λειτουργεί σύμφωνα με:

 • Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
 • Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58    του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  τ.  Α ́/7-6-2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 194, 209 και 240 σε συνδυασμό με τα  άρθρα 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 όπως ισχύουν σήμερα.
 •  Του  N.  3861/2010  (Φ.Ε.Κ.  112/τ.Α’/13-7-2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών, διοικητικών  και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α ́/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας -Ενίσχυση  της  Συμμετοχής – Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»] -Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 • Την με αριθμό 8769/3289 απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (περιπτώσεις α, και η της παρ. 1 «ΣΚΟΠΟΣ»)
 • Την με αριθ. 258/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, «Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ) και εκλογής προέδρου και αντιπροέδρου του, με αριθμό ΑΔΑ: ΩΤΓΞΩΛΜ-ΕΗΦ

Άρθρο 5Λειτουργία Θεατρικών Σκηνών

5.1.Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ   λειτουργεί  τις  θεατρικές σκηνές ως αναφέρονται κατωτέρω  :

 • Κεντρική Σκηνή Μαραθώνα .
 • Θεατρική  Σκηνή Βαρνάβα
 • Θεατρική Σκηνή Νέας Μάκρης
 • Πειραματική Σκηνή
 • Εφηβική Σκηνή Βαρνάβα
 • Παιδική Σκηνή Μαραθώνα.
 • Παιδική Σκηνή Βαρνάβα

5.2.Η συμμετοχή των μελών στις θεατρικές σκηνές του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ σκοπό έχουν καλλιέργεια και   τεχνική κατάρτιση αυτών , που αποβλέπουν στην ικανότητα ειδικής εφαρμογής των ποικίλων μορφών που εκφράζουν το θέατρο.

5.3.Η παρακολούθηση από τα μέλη  των διδασκομένων μαθημάτων και η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρακτικές ασκήσεις είναι εξαιρετικής σημασίας ως προς το τελικό αποτέλεσμα που θα παρουσιάσει κάθε σκηνή.

5.4.Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων , η αποφυγή αδικαιολόγητων απουσιών, η ατομική και υπεύθυνη μελέτη και προετοιμασία των μελών  σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις οδηγίες κάθε Σκηνοθέτη  αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της κάθε σκηνής.

5.5.Οι απουσίες των μελών  αριθμούνται ανά μια κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών.

5.6.Τα μέλη των θεατρικών σκηνών θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων ή των πρακτικών ασκήσεων  για την απαραίτητη προετοιμασία.

5.7.Ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι η ώρα που ορίζει για κάθε ημέρα το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε σκηνοθέτη.

5.8.Τα μέλη των θεατρικών σκηνών , οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό της, τους νόμους της Πολιτείας και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

5.9.Τα μέλη  για οποιαδήποτε απορία τους ή πρόβλημα που τους απασχολεί, όσον αφορά τα μαθήματα ή τη λειτουργία της θεατρικής σκηνής , απευθύνονται στον Σκηνοθέτη της θεατρικής σκηνής & στον Εκπρόσωπο  της  θεατρικής ομάδας  και κατόπιν στον Υπεύθυνο των  θεατρικών  σκηνών  και αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους στη συνέχεια θα απευθυνθεί εγγράφως  στον Πρόεδρο και στο Δ.Σ.

5.10.Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  εκτός από τα μαθήματα θεατρικής εκπαίδευσης  διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει σεμινάρια  ή κύκλους σεμιναρίων  ή να διοργανώνει σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των μελών . Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον μαθήματα θα πρέπει να παρακολουθούνται από τα μέλη των θεατρικών  σκηνών εφόσον το επιθυμούν.

5.11Για την εξυπηρέτηση των θεατρικών σκηνών  λειτουργεί Βεστιάριο στο  Μαραθώνα , Μιλτιάδου Μαντά , στο παλαιό Δημαρχείο,  όπου μπορούν να δανείζονται τα κοστούμια  τα μέλη για τις παρουσιάσεις τους. Οφείλουν να τα επιστρέφουν καθαρά εντός λίγων ημερών.

5.12.Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των θεατρικών ομάδων του σε οποιαδήποτε ξένη καλλιτεχνική εκδήλωση χωρίς την έγκριση του ΔΣ του ΝΠΔΔ.

5.13. Το  ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ δύναται να επιβάλλει την ποινή της οριστικής αποβολής από τις θεατρικές ομάδες του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ σε μέλη που   δεν τηρούν τους όρους του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

5.14.Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ , μετά από απόφαση του Δ.Σ   διοργανώνει ή συμμετέχει σε φεστιβάλ  και ημερίδες.

5.15.Η τριμελής επιτροπή  της θεατρικής ομάδας που αποτελείται από τον Σκηνοθέτη , τον Εκπρόσωπο  της Ομάδας  και τον Υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών,  αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.

5.16.Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των θεατρικών σκηνών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ του ΝΠΔΔ αναρτάται στο χώρο συγκέντρωσης κάθε θεατρικής σκηνής.

5.17.Τα μέλη  πρέπει  να λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και οφείλουν να  τηρούν τις διατάξεις αυτού.

Άρθρο 6.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ

6.1. Στόχος των θεατρικών Σκηνών είναι η διδασκαλία διαφορετικών μορφών της θεατρικής τέχνης, η τεχνική κατάρτιση  στην υποκριτική, και η εν γένει θεατρική καλλιέργεια των μελών των θεατρικών σκηνών.

6.2. Στην κρίση του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  εναπόκειται ο εμπλουτισμός των  προγραμμάτων  με μαθήματα, κύκλους μαθημάτων και σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των μελών.

6.3. Κάθε θεατρική σκηνή λειτουργεί  αυτόνομα από τις άλλες όσον αφορά την  τεχνική κατάρτιση και γενικότερη καλλιέργεια, που αποβλέπουν στην ικανότητα ειδικής εφαρμογής των ποικίλων μορφών που εκφράζουν το θέατρο.

6.4. Υποχρεωτική θεωρείται   η παρακολούθηση από τα μέλη των διδασκομένων μαθημάτων και η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρακτικές ασκήσεις.

6.5. Η τακτική παρακολούθηση των μελών  η αποφυγή αδικαιολόγητων απουσιών, η ατομική και υπεύθυνη μελέτη και προετοιμασία των μελών  σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις οδηγίες κάθε Σκηνοθέτη  αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της θεατρικής σκηνής .

6.6. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μια κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών.

6.7.Τα μέλη που απουσιάζουν αδικαιολόγητα πέρα των τριών μαθημάτων αντικαθίστανται από τον Σκηνοθέτη στην διανομή των ρόλων της εκάστοτε παράστασης .

6.8.Ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι η ώρα που ορίζει ο κάθε Σκηνοθέτης.

‘Άρθρο 7.

Πρόγραμμα λειτουργίας θεατρικών Σκηνών –Διδασκαλία θεατρικών μαθημάτων που σχετίζονται με το θέατρο.

7.1.Το πρόγραμμα λειτουργίας θεατρικών σκηνών ξεκινά  την πρώτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου και λήγει στα μέσα Ιουνίου.

7.2. Για τη συμπλήρωση της διδασκαλίας και την παρουσίαση των παραστάσεων μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται κατά περίπτωση δύνανται να παρατείνονται οι χρονικές  περίοδοι.

 • .Τα μέλη που έχουν αποδεχθεί τους ρόλους που τους ανατέθηκαν από τον σκηνοθέτη,  για την παρουσίαση της εκάστοτε  θεατρικής παράστασης που έχει επιλεγεί : α) Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουλίου και από 1 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου  πρέπει να είναι στην διάθεση του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ για τις πρόβες και την παρουσίαση των παραστάσεων. ( εξαιρούνται σοβαροί λόγοι  υγείας) .

β) Οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία θα προγραμματίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον Σκηνοθέτη και τον Εκπρόσωπο  της θεατρικής σκηνής. Τα μέλη εφόσον συμφωνήσουν θα πρέπει να είναι στη διάθεση του Σκηνοθέτη για τις πρόβες και  τις παραστάσεις .

γ) Επίσης το τελευταίο 10ημερο του Νοεμβρίου έως το πρώτο 10ημερο του Δεκεμβρίου εφόσον διοργανώνεται το Χειμερινό Φεστιβάλ του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ, τα μέλη  πρέπει να φροντίζουν ώστε να έχουν ελεύθερο χρόνο προκειμένου να συμμετέχουν χωρίς πρόβλημα οι θεατρικές σκηνές στην παρουσίαση των θεατρικών παραστάσεων. Αν οι ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες αλλάξουν θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.

 • .Οι ανάγκες του ΝΠΔΔ επιβάλλουν την εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών από Σκηνοθέτες, εργαζόμενους στο ΝΠΔΔ και εξωτερικούς  συνεργάτες (ανάδοχοι), καθώς το Νομικό Πρόσωπο δεν διαθέτει μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιλαμβάνουν μαθήματα που σχετίζονται με το θέατρο .Στα πλαίσια του προγράμματος επιλέγονται , συγγραφείς και έργα, με την προοπτική να ακολουθήσουν διαδοχικές παραστάσεις (πρακτική εφαρμογή), που θα υλοποιηθούν από τους συμμετέχοντες ,αφού εγκριθούν πρώτα από το ΝΠΔΔ.
 • Ανάλυση θεατρικού κειμένου των θεατρικών έργων.

Συγκεκριμένα αναλύονται οι τρόποι προσέγγισης, αξιολόγησης, και ανάλυσης του κειμένου, η δομή, η διακειμενικότητα,  τα  κοινωνικοϊστορικά  και  θεματολογικά στοιχεία,  καθώς και  τα  είδη  των  χαρακτήρων. Επίσης εξετάζεται  η  γλώσσα  που  χρησιμοποιεί  ο  συγγραφέας,  οι  σκηνικές  οδηγίες,  ο  χώρος  και  χρόνος  των έργων, οι πηγές τους. Τέλος αναλύονται τα νοήματα που εξυπηρετούν τα έργα.

 • Πρακτική Εφαρμογή Επιδιώκεται μέσω της σκηνικής πρακτικής η επίτευξη μιας

 αγνής, βαθιάς σχέσης ανάμεσα στον ηθοποιό και τον θεατή ανεξάρτητα από τα σκηνικά, τα κοστούμια, τον φωτισμό ή τα ειδικά εφέ που ενισχύσουν την αισθητική εμπειρία μίας παράστασης. Εδώ οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να μεταδώσουν στο θεατή τα νοήματα των έργων που διδάχθηκαν και οφείλουν να μεταδώσουν στα πλαίσια θεατρικών παραστάσεων.

7.7 Μαθήματα

Α’. ΚΥΡΙΑ   
α) Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός.     
β) Αγωγή Προφορικού Λόγου (σύστημα αναπνοής – άρθρωση – τοποθέτηση και ανάπτυξη φωνής – κανόνες ορθής προφοράς και απαγγελίας).       
γ) Κίνηση-Χορός.                             
Β’. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ   
α ) Μουσική — Τραγούδι       
β) Δραματολογία (Ελληνικού και ξένου θεάτρου)   
γ) Ιστορία του θεάτρου (Αρχαίου – Μεσαιωνικού – Ελληνικού και Ξένου).           
δ)Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας   
ε) Ιστορία και πρακτική κινηματογράφου α) σύντομη ιστορία και στοιχεία αισθητικής της Κινηματογραφικής Τέχνης β) εισαγωγή στην Κινηματογραφική υποκριτική     
ε) Σκηνογραφία – ενδυματολογία και διασκευή προσώπου.       

Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ δύναται να προσθέσει κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και άλλα προαιρετικά μαθήματα που θα συντελέσουν στην αρτιότερη εκπαίδευση  των μελών .

Άρθρο 8

Εγγραφές

8.1.Τα μέλη  εγγράφονται με αίτησή τους κάθε νέα θεατρική σεζόν , στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους, όπως είναι γραμμένο στα μητρώα των Δήμων και Κοινοτήτων ή στα Δημοτολόγια.

 • .Μέλη είναι οι συμμετέχοντες στην εκάστοτε θεατρική παράσταση.
 • .Οι εγγραφές των μελών υποβάλλονται στην Επιτροπή κάθε θεατρικής σκηνής .

Άρθρο 9

Τηρούμενα Βιβλία

 1. Μητρώο μελών
 2. Παρουσιολόγιο
 3. Βιβλίο πρακτικών Επιτροπής
 4. Βιβλίο Θεατρικών κοστουμιών –βεστιαρίου

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Θεατρικών σκηνών –μέλος Δ.Σ του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

10.1.Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων του ΝΠΔΔ και τη διαχείριση των υποθέσεων των θεατρικών σκηνών και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές . Επιβλέπει και διασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους, τα επιχειρησιακά σχέδια και το πρόγραμμα δράσης, όπως αυτά καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

10.2. Ο  Υπεύθυνος των θεατρικών σκηνών έχει την αρμοδιότητα να συζητάει και να επιλύει κάθε τυχόν πρόβλημα με τους συντελεστές κάθε θεατρικής σκηνής , κατόπιν συνεννοήσεως του ιδίου με τον Πρόεδρο.

10.3. Ο  Υπεύθυνος των θεατρικών σκηνών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την εισαγωγή συγκεκριμένων θεμάτων προς συζήτηση στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συγκαλεί ο Πρόεδρος.

10.4. Στην  αρχή κάθε θεατρικής σεζόν  και στο τέλος αυτής , ενημερώνει τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  σχετικά με το περιεχόμενο και την έκβαση των προγραμμάτων των θεατρικών σκηνών. Ενημερώνει τους Εκπροσώπους της θεατρικής  σκηνής και τους Σκηνοθέτες  για οποιαδήποτε τροποποίηση στο πρόγραμμα.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Εκπροσώπου Θεατρικής ομάδας.

11.1.Οι Εκπρόσωποι των θεατρικών ομάδων Ενηλίκων πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέλη  της συγκεκριμένης θεατρικής σκηνής να παίζουν στην παράσταση ή να  παρίστανται σε όλες τις πρόβες και τις παραστάσεις  που έχουν  επιλεγεί για να παρουσιαστούν μετά το τέλος των μαθημάτων προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην παρουσίαση της παράστασης αμισθί.

11.2.Οι Εκπρόσωποι των  Εφηβικών και Παιδικών Σκηνών πρέπει να παρίστανται:   α)  στις πρόβες όταν είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία της ομάδας β) οπωσδήποτε όταν ζητηθεί η παρουσία τους από τον Σκηνοθέτη  γ)  σε όλες τις παραστάσεις τους.

11.3.Συνεργάζεται , συζητάει , συντονίζει και επιλύει τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν με τα μέλη αλλά και τους συντελεστές της θεατρικής σκηνής.

11.4.Ενημερώνει τον Υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών για κάθε θέμα  που δεν επιλύθηκε εντός της ομάδας.

11.5.Είναι αρμόδιος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών να μεριμνεί για το στήσιμο των σκηνικών πριν από την παράσταση και για την μεταφορά τους μετά την παράσταση στην Αποθήκη που έχει οριστεί να φυλάσσονται τα σκηνικά.

‘Άρθρο 12

Επιτροπές Θεατρικών Σκηνών

12.1.Η Επιτροπή (κάθε θεατρικής σκηνής)  αποφασίζει για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού και συνεδριάζει βάσει ημερήσιας διάταξης που καταρτίζει ο  Υπεύθυνος των θεατρικών σκηνών , λαμβάνοντας υπόψη και προτάσεις των Εκπροσώπων   της κάθε θεατρικής ομάδας και  των Σκηνοθετών, (οι οποίες πρέπει να έχουν κατατεθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη σύσκεψη ). Οι αποφάσεις της Επιτροπής  καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της θεατρικής σκηνής

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της, μεταξύ των οποίων απαραίτητος είναι ο Υπεύθυνος των θεατρικών σκηνών.

12.2. Η Επιτροπή αποτελείται από : 

 1. Τον Υπεύθυνο Θεατρικών Σκηνών ,  μέλος του  Δ.Σ   του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  ο οποίος είναι τοποθετημένος από τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ,
  1. Τον Εκπρόσωπο της θεατρικής ομάδας , μέλος  της κάθε θεατρικής σκηνής με ενεργό ρόλο στην παράσταση , ο οποίος  έχει οριστεί με απόφαση Προέδρου του ΝΠΔΔ.
  1. Τον/Την  Σκηνοθέτη της θεατρικής σκηνής.

12.3.Οι τακτές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα εκτός αν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος που απαιτεί να ληφθεί απόφαση.

12.4.Η Επιτροπή εφόσον τελεί σε απαρτία, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις.

12.5.Οι αποφάσεις της επιτροπής καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών των θεατρικών σκηνών.

ΑΡΘΡΟ 13

Σκηνοθέτες

13.1.Οι Σκηνοθέτες  συμβάλλουν στην εκπαιδευτική φιλοσοφία, το ύφος και το ήθος της θεατρικής σκηνής  και συνδράμουν στην καλύτερη λειτουργία της και στην ανάπτυξή της με τη συμμετοχή των μελών  στην παρακολούθηση των εκπαιδευτικών μαθημάτων καθώς επίσης και εξειδικευμένων σεμιναρίων και σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα.

13.2. Οι προτάσεις των Σκηνοθετών πρέπει να υποβληθούν προφορικώς ή γραπτώς στον Υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών , αναλόγως της περίπτωσης και στην συνέχεια αυτός θα ενημερώσει  τον Πρόεδρο και το Δ.Σ του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

13.3.Οι Σκηνοθέτες  σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο  της θεατρικής ομάδας καταχωρούν τις παρουσίες  των μελών στα παρουσιολόγια.

ΑΡΘΡΟ 14

Καλλιτέχνες -Εξωτερικοί συνεργάτες

14.1Οι καλλιτέχνες (μουσικοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι κ. α) που συνεργάζονται με τις θεατρικές  σκηνές πρέπει να ακολουθούν την φιλοσοφία και το ύφος κάθε θεατρικής σκηνής και  να συνεργάζονται αρμονικά με τον Σκηνοθέτη , τον Εκπρόσωπο της θεατρικής Σκηνής  και τα μέλη της θεατρικής ομάδας.

14.2  Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί με την ομάδα ή τα μέλη  αναφέρεται στον  Εκπρόσωπο της θεατρικής ομάδας και στον Υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών. Ο Υπεύθυνος  των θεατρικών σκηνών στην συνέχεια θα ενημερώσει τον Πρόεδρο και το Δ.Σ  του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

ΑΡΘΡΟ 15

Μέλη θεατρικών ομάδων ( σκηνών ).

15.1. Μέλος θεατρικής σκηνής είναι το πρόσωπο που συμμετέχει ενεργά στην παρουσίαση θεατρικής παράστασης είτε παίζοντας κάποιο ρόλο είτε προσφέροντας συναφή εργασία ,χωρίς αμοιβή και παραβρίσκεται στις πρόβες και στις παραστάσεις.

15.2. Τα μέλη    για οποιαδήποτε απορία τους ή πρόβλημα που τους απασχολεί, όσον αφορά τα μαθήματα ή τη λειτουργία της θεατρικής σκηνής , απευθύνονται στον αρμόδιο Σκηνοθέτη & στον Εκπρόσωπο της θεατρικής ομάδας   και  στην συνέχεια αν δεν έχει επιλυθεί το θέμα στον Υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών.

15.3.Τα μέλη των θεατρικών ομάδων, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό , τους νόμους της Πολιτείας και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

15.4.Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τα μέλη για τον κανονισμό και τα μέλη θα αποφασίσουν αν δέχονται να συμμετέχουν . Αν συμφωνήσουν δεσμεύονται να συμμετάσχουν.

15.5.Τα μέλη  αφού συμφωνήσουν να συμμετάσχουν οφείλουν να συμμετέχουν στις πρόβες , στις  παραστάσεις και σε γενικές εκδηλώσεις του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

15.6.Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  εκτός από τα μαθήματα θεατρικής εκπαίδευσης  διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει σεμινάρια  ή κύκλους σεμιναρίων  ή να διοργανώνει σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των μελών . Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον μαθήματα θα πρέπει να παρακολουθούνται από τα μέλη των θεατρικών σκηνών.

15.7.Τα μέλη , ο Σκηνοθέτης ,  ο Εκπρόσωπος της θεατρικής ομάδας  και ο Υπεύθυνος των θεατρικών σκηνών  οφείλουν να τηρούν κόσμια συμπεριφορά μεταξύ τους.

15.8.Τα μέλη των θεατρικών σκηνών  οφείλουν να συμβάλουν στη διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους που τους διατίθενται από το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ και να τακτοποιούν τις αίθουσες διδασκαλίας μετά το πέρας των μαθημάτων.

 15.9. Στην αρχή κάθε νέας σεζόν μετά την διανομή των ρόλων από τον Σκηνοθέτη , οι Εκπρόσωποι  των θεατρικών ομάδων  οφείλουν να διαγράφουν τα παλαιά μέλη που δεν συμμετέχουν στις νέες θεατρικές παραστάσεις ,αλλά έπαιζαν ίσως σε κάποια παλαιότερη σεζόν και να αποστέλλουν στην Γραμματεία τα ενεργά μέλη της θεατρικής ομάδας.

15.10.Το ημερολόγιο του προγράμματος των προβών δίνεται εγγράφως στα μέλη της θεατρικής σκηνής από τον Σκηνοθέτη. Στο χώρο που γίνονται τα θεατρικά μαθήματα  αναρτάται  και το  προβολόγιο της θεατρικής σκηνής.

15.11.Τα μέλη  για να συμμετάσχουν στην παράσταση , οφείλουν να μην έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών που ορίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Οι απουσίες προσμετρούνται μία για κάθε ώρα των μαθημάτων και καταχωρούνται από τους σκηνοθέτες στο παρουσιολόγιο.   Οι απουσίες υπολογίζονται ανά μία, για κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών που παραδίδονται από τους σκηνοθέτες και τον εκπρόσωπο της ομάδας στην Γραμματεία του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ προκειμένου να επικαιροποιούνται τα μέλη των θεατρικών ομάδων. Οι απουσίες που γίνονται κατά την περίοδο  αποβολής από την θεατρική σκηνή προσθέτονται στις λοιπές.

15.12.Αν κατά τη διάρκεια του έτους συγκεντρώνει σύνολο απουσιών ίσο με το 1/4 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν .αποκλείεται από την  θεατρική παράσταση του ΝΠΔΔ.

15.13.Το μέλος που θα κριθεί ότι λόγω απουσιών δεν μπορεί να συμμετάσχει στην παράσταση της θεατρικής ομάδας ( διότι θεωρούνται ελλιπής οι γνώσεις του ) δεν μπορεί να συμμετέχει σε καμία θεατρική παράσταση του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κατά την ίδια θεατρική σεζόν.

15.14.Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τον Σκηνοθέτη ,τον Εκπρόσωπο της θεατρικής ομάδας  και τα μέλη με  τα οποία συνεργάζονται. Σε έκτακτες περιπτώσεις αργοπορίας οφείλουν να ενημερώνουν τον Σκηνοθέτη και τον Εκπρόσωπο της ομάδας.

Άρθρο 16

Βεστιάριο θεατρικών στολών

16.1 Για την εξυπηρέτηση των μελών  λειτουργεί Βεστιάριο στο  Μαραθώνα , Μιλτιάδου Μαντά 22 , στο Παλαιό Δημαρχείο , στο ισόγειο , στις αίθουσες του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ , όπου μπορούν να δανείζονται τα κοστούμια  τα μέλη για τις παρουσιάσεις τους. Οφείλουν να τα επιστρέφουν καθαρά εντός λίγων ημερών.

16.2 Το βεστιάριο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  χρησιμοποιείται από όλες τις θεατρικές σκηνές , με την προϋπόθεση ότι τα κοστούμια επιστρέφονται καθαρά μετά το τέλος των προγραμματισμένων παραστάσεων και θα γίνεται πρακτικό από τον υπεύθυνο βεστιαρίου με την συνυπογραφή του Εκπροσώπου  της εκάστοτε θεατρικής  σκηνής που έχει δανειστεί τα κοστούμια , εντός τριών ημερών από το πέρας των παρουσιάσεων.

16.3  Πριν την έναρξη των νέων παραστάσεων κάθε σεζόν  θα γίνεται απογραφή στο βιβλίο θεατρικών κοστουμιών -βεστιαρίου .

16.4.Αν κάποια σκηνή διαθέτει δικό της βεστιάριο αποφασίζει ο Εκπρόσωπος αυτής για την διάθεση των κοστουμιών αφού ενημερώσει τον Υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών ότι τα συγκεκριμένα κοστούμια δεν ανήκουν στο βεστιάριο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

Άρθρο 17

Υπεύθυνος  βεστιαρίου / Υπεύθυνοι βεστιαρίων

17.1.Ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι του βεστιαρίου/των βεστιαρίων  ορίζονται με απόφαση του Προέδρου  του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα

Άρθρο 18

Έκτακτα Περιστατικά

18.1 Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, αμέσως ο Σκηνοθέτης ή ο Εκπρόσωπος της θεατρικής ομάδας  ενημερώνει τον υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών και αυτός τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

 1. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ή ατυχήματος στους χώρους του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ , αλλά όχι σε ώρα μαθήματος (όπως λογού χάρη κατά τη διάρκεια μιας πρόβας),αν απουσιάζει ο Εκπρόσωπος της θεατρικής ομάδας ,ο Σκηνοθέτης ή  ένας από τους παρευρισκόμενους ενημερώνει τον Υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών και αυτός τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
 1. Ο Υπεύθυνος των θεατρικών σκηνών , ο Εκπρόσωπος  της θεατρικής ομάδας  και  ο Σκηνοθέτης παρέχει στα μέλη όλες τις  πληροφορίες σχετικά με τα θεατρικά μαθήματα και τον προγραμματισμό της θεατρικής σκηνής.

‘Άρθρο 19

Παραβάσεις Κανονισμού

19.1.Μέλος των ομάδων που συμμετέχει σε άλλη θεατρική ομάδα ή καλλιτεχνική δραστηριότητα οφείλει να μην παρακωλύει τη συμμετοχή του στις πρόβες και στις παραστάσεις της  ομάδας του ΔΗΘΕΜΑ

19.2.Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον σκηνοθέτη που δεν ακολούθησε τον κανονισμό ενώ έχει λάβει γνώση ,  άμεσα.

19.3.Το  ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  επιβάλλει την ποινή της οριστικής αποβολής από τις θεατρικές ομάδες του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ σε μέλη που   δεν τηρούν τους όρους του παρόντος εσωτερικού κανονισμού , όχι μόνο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

19.4.Το  ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  διατηρεί το δικαίωμα, , να επιβάλει ποινές σε οποιοδήποτε μέλος  εφόσον : α) παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας των θεατρικών σκηνών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου & β)εφόσον το μέλος  συμπεριφέρεται κατά τρόπο αναξιοπρεπή, προσβάλλει το κύρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  και δεν αποδίδει τον οφειλόμενο σεβασμό στα υπόλοιπα μέλη της θεατρικής σκηνής. 

19.5.Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ ενημερώνει τα μέλη στην αρχή κάθε σεζόν ότι αποτελεί παράβαση του κανονισμού ένας μέλος να  δίνει εντολή , σε συνεργαζόμενα καταστήματα ή εξωτερικούς συνεργάτες ( πχ. Τυπογραφείο , Ηλεκτρολόγους , Μουσικούς  κλπ) ή εργαζόμενους στο ΝΠΔΔ ή στο Δήμο.  Το πρωτογενές αίτημα για οποιαδήποτε προμήθεια ή εργασία δίνεται μόνο από τον Υπεύθυνο των θεατρικών Σκηνών ο οποίος υπογράφει και την σχετική εντολή.

Άρθρο 20

Ποινές

Οι ποινές που επιβάλλονται για τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι έξης:

         α) Επίπληξη

         β) Αποβολή από θεατρική σκηνή.

         γ) Αποβολή από όλες τις θεατρικές σκηνές

20.1.Οι ποινές των στοιχείων α’ έως και γ’ επιβάλλονται ύστερα από κλήση του μέλους  για παροχή εξηγήσεων, και ύστερα από έγγραφη κλήση σε απολογία.

20.2.Η ποινή του στοιχείου γ .επιβάλλεται όταν το μέλος  επιδεικνύει ιδιαζόντως κακή συμπεριφορά  κατ’ επανάληψη, ή χρησιμοποιεί την ιδιότητα του μέλους  για δυσφήμιση του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ . 

20.3.Μέλος της  εκάστοτε θεατρικής ομάδας  που για οποιοδήποτε λόγο  τελευταία στιγμή παρότι του έχουν ανατεθεί και έχει αποδεχτεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες

 ( ρόλος ) θέτει σε κίνδυνο την παρουσίαση της παράστασης ,παύοντας να συμμετέχει είτε στις πρόβες , είτε στις παραστάσεις , αποβάλλεται από το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ και  δεν έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει  σε καμία θεατρική σκηνή του ΝΠΔΔ ( λόγω μη τήρησης των κανόνων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού), εκτός αν αντιμετωπίζει έκτακτο σοβαρό  πρόβλημα υγείας.

20.4.Όσον αφορά στη χρήση του θεάτρου και των χώρων που γίνονται οι παραστάσεις, δεν επιτρέπεται η χρήση των προβολέων και της ηχητικής εγκατάστασης των εξωτερικών συνεργατών παρά μόνο στις προγραμματισμένες πρόβες ή παραστάσεις που έχουν καθοριστεί από το εκάστοτε πρόγραμμα του ΔΗΘΕΜΑ. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει  σχετική συνεννόηση με τον Υπεύθυνο των θεατρικών σκηνών και να έχει δώσει την σχετική εντολή στον αρμόδιο συνεργάτη.

Ακροτελεύτιες διατάξεις

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των θεατρικών ομάδων -σκηνών  αναρτάται στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί στο ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ και τα μέλη οφείλουν να λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και να τηρούν τις διατάξεις του.

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των θεατρικών σκηνών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ του ΝΠΔΔ και του Δ.Σ , αφού λάβει  ΑΔΑ , αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων  κάθε δημοτικού καταστήματος και στους χώρους συγκέντρωσης κάθε θεατρικής σκηνής.

Η συντάξασα

Β. Καμπέλη                                                                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

                                                                                                                               ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΤΣΙΡΚΑΣ