Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
FAX: 2294097543
e-mail: dithema@marathon.gr  
Mαραθώνας  10 – 10 – 2022  
Aριθ. Πρωτ. 373      
ΠΡΟΣ   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

11ης  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2022

            ‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.,

               Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  11η τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την  14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022 , ημέρα της εβδομάδας  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ,στο Δημαρχείο Μαραθώνα , γραφείο Δημάρχου , Οινόης 6 ,  με  ώρα  και ώρα έναρξης  14 .00 μ.μ. 

Περί λήψης Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής  2022
  2. Απολογισμός Θεατρικών Σκηνών Καλοκαίρι 2022
  3. Χειμερινό Φεστιβάλ 2022
  4. Ανάθεση εργασιών Ορκωτών Λογιστών.
  5. Ορισμός εκπροσώπων θεατρικών σκηνών 2022-2023
  6. Περί απαλλαγής υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης φορτηγού στην Μονεμβασιά για το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Μονεμβασιά.
  7. Προγραμματισμός νέας θεατρικής χρονιάς
  8. Καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα κριθεί απαραίτητο και αφορά την λήψη και υλοποίηση δράσεων σε επίπεδο ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ .
  • Η “παρουσία” στην τακτική συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως την γραμματεία.

Ο  Δήμαρχος  & Πρόεδρος του ΔΗΘΕΜΑ

  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ