Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
FAX: 2294097543
e-mail: dithema@marathon.gr  
Mαραθώνας  17 – 11 – 2022  
Aριθ. Πρωτ. 430      
ΠΡΟΣ   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

12ης  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2022

’Έχοντας υπόψη : τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 & 234 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ.114/Α/8.6.2006) Δ.Κ.Κ

               Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 12η  Τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα –ΝΠΔΔ την 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, στο γραφείο Δημάρχου , με ώρα έναρξης : 14.30 μμ.

Περί λήψης αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.3ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ –ΝΠΔΔ

3.Καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα κριθεί απαραίτητο και αφορά την λήψη και υλοποίηση δράσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

Η παρουσία στην έκτακτη συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως την γραμματεία.

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΘΕΜΑ

                                                         ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ