Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
FAX: 2294097543
e-mail: dithema@marathon.gr  
Mαραθώνας  23 – 12 – 2022  
Aριθ. Πρωτ. 501     
ΠΡΟΣ   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13ης  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2022

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.,

               Καλείσθε να συμμετάσχετε στην ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ   13η τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την  27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022  , ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ, με  ώρα έναρξης  11 .00 π.μ. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/τ .Α΄/11.03.20) και με την υπ. αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 1. Περί έγκρισης Απολογιστικών Καταστάσεων Ταμειακής Διαχείρισης  Οικονομικού έτους 2017.
 2. Περί έγκρισης Απολογιστικών Καταστάσεων Ταμειακής Διαχείρισης  Οικονομικού έτους 2018.
 3. Περί έγκρισης Απολογιστικών Καταστάσεων Ταμειακής Διαχείρισης  Οικονομικού έτους 2019.
 4. Περί έγκρισης Απολογιστικών Καταστάσεων Ταμειακής Διαχείρισης  Οικονομικού έτους 2020.
 5. Περί έγκρισης Απολογιστικών Καταστάσεων Ταμειακής Διαχείρισης  Οικονομικού έτους 2021.
 6. Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής  2022.
 7. Περί συνεργασίας του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ με το ΑΞΙΟΘΕΑΤΡΟΝ -Παιδική παράσταση «ΠΙΝΟΚΙΟ».
 1. Περί έγκρισης Απολογιστικών Καταστάσεων Ταμειακής Διαχείρισης  Οικονομικού έτους 2017.
 2. Περί έγκρισης Απολογιστικών Καταστάσεων Ταμειακής Διαχείρισης  Οικονομικού έτους 2018.
 3. Περί έγκρισης Απολογιστικών Καταστάσεων Ταμειακής Διαχείρισης  Οικονομικού έτους 2019.
 4. Περί έγκρισης Απολογιστικών Καταστάσεων Ταμειακής Διαχείρισης  Οικονομικού έτους 2020.
 5. Περί έγκρισης Απολογιστικών Καταστάσεων Ταμειακής Διαχείρισης  Οικονομικού έτους 2021.
 6. Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής  2022.
 7. Περί συνεργασίας του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ με το ΑΞΙΟΘΕΑΤΡΟΝ -Παιδική παράσταση «ΠΙΝΟΚΙΟ».
 8. Ορισμός Οικονομικού Διαχειριστή –Ειδικού Ταμία για το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα»

Την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης όλα τα τακτικά μέλη του Δ.Σ του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  θα δηλώσουν τηλεφωνικά ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου προς τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ την παρουσία τους για την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας.

Εφόσον ανακοινωθεί η νόμιμη απαρτία θα αρχίσει η συνεδρίαση και ακολούθως για πιθανή διατύπωση θέσεων και ψήφο παρακαλούμε για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας προκειμένου να συνταχθεί εγκαίρως και ορθώς η απόφαση που θα ληφθεί από ώρα 11.00 π., βάσει της εισήγησης που έχουν παραλάβει.

ΨΗΦΟΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ (Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου, παρακαλούμε αιτιολογήστε).
Σε περίπτωση μη αποστολής ψήφου το μέλος εγγράφεται στους απόντες.

Η αποστολή  των  emails θα γίνεται  προς το email  του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ dithema@marathon.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Η απόφαση  που θα ληφθεί θα ανακοινωθεί και θα υπογραφεί στο βιβλίο Πρακτικών στην πρώτη συνεδρίαση

Η “παρουσία” στην τακτική συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως την γραμματεία.

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΘΕΜΑ

                                                         ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ