Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. έτους 2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες:Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
e-mail: dithema@marathon.gr  
Μαραθώνας  17-3-2023    
Aριθ. Πρωτ.  91            
ΠΡΟΣ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4ης Tακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2023

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.

            Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  4η Τακτική  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα – ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την   21  ΜΑΡΤΙΟΥ     2023 , ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ   ,   με ώρα έναρξης  13.00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου  , Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Περί έγκρισης προσλήψεων καλλιτεχνών 2023.
  2. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
  3. Τροποποίηση συστατικής πράξης ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
  4. Περί Ίδρυσης Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής).
  5. Περί έγκρισης Κανονισμού  Λειτουργίας Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα.
  6. Περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Θεατρικών Σκηνών Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα.

Καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα κριθεί απαραίτητο και αφορά την λήψη και υλοποίηση δράσεων σε επίπεδο ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ .

  • Η “παρουσία” στην  συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους.

Ο  Δήμαρχος & Πρόεδρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

  Στέργιος Τσίρκας