Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. έτους 2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
e-mail: dithema@marathon.gr  
Μαραθώνας  24-3-2023    
Aριθ. Πρωτ.  102            
ΠΡΟΣ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5ης Tακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2023

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.

            Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  5η Τακτική  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα – ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την   28  ΜΑΡΤΙΟΥ     2023 , ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ   ,   με ώρα έναρξης  13.00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου  , Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Θεατρικών Σκηνών Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα.
  2. Απολογισμός του Xειμερινού Φεστιβάλ Θεάτρου.
  3. Αποδοχή της δωρεάς 2 κουκλοθέατρων για την Παιδική σκηνή Μαραθώνα από τον δημότης μας Κον Ιωάννη Βασιλειάδη.
  4. Ενημέρωση από τον Σκηνοθέτη ,Νίκο Γκεσούλη , και τους εκπροσώπους του Δ.Σ στις θεατρικές σκηνές ,Βαρνάβα την Κα Φωτίου και Μαραθώνα Κον Παππά , γιατί δεν συμμετείχαν στο Φεστιβάλ?
  5. Σχεδιασμός, προτάσεις για το 2023.

Καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα κριθεί απαραίτητο και αφορά την λήψη και υλοποίηση δράσεων σε επίπεδο ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ .

  • Η “παρουσία” στην  συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους.

Ο  Δήμαρχος  & Πρόεδρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

  Στέργιος Τσίρκας