Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. έτους 2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
e-mail: dithema@marathon.gr  
Μαραθώνας  12-5-2023    
Aριθ. Πρωτ.  260            
ΠΡΟΣ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6ης Tακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2023

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  6η Τακτική  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα – ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την   17 ΜΑΙΟΥ     2023 , ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  ,   με ώρα έναρξης  11.00 μ. Διάρκεια από 11.00 πμ έως 12.30 μμ. για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/τ .Α΄/11.03.20) και με την υπ. αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης όλα τα τακτικά μέλη του Δ.Σ του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  θα δηλώσουν τηλεφωνικά ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου προς τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ την παρουσία τους για την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας.

Εφόσον ανακοινωθεί η νόμιμη απαρτία θα αρχίσει η συνεδρίαση και ακολούθως για πιθανή διατύπωση θέσεων και ψήφο παρακαλούμε για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας προκειμένου να συνταχθούν εγκαίρως και ορθώς οι αποφάσεις  που θα ληφθούν , βάσει της εισήγησης που έχουν παραλάβει.

ΨΗΦΟΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ (Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου, παρακαλούμε αιτιολογήστε).
Σε περίπτωση μη αποστολής ψήφου το μέλος εγγράφεται στους απόντες.

Η αποστολή  των  emails θα γίνεται  προς το email  του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ dithema@marathon.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Οι αποφάσεις   που θα ληφθούν θα αναρτηθούν στη Διαύγεια  και θα υπογραφούν στο βιβλίο Πρακτικών στην πρώτη επόμενη δια ζώσης  συνεδρίαση .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολόγου ,συγκεκριμένα για το σχεδιασμό και την ηχοφωτιστική κάλυψη των παραστάσεων των σκηνών και τμημάτων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ»

ΘΕΜΑ 2ΟΝ : «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης προμήθειας αφισών και προγραμμάτων κ.λ.π για την γνωστοποίηση και ενημέρωση των πολιτών του Δήμου μας σχετικά με τις δράσεις και παραστάσεις του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ και έγκρισης της πίστωσης».

ΘΕΜΑ 3ον : «Περί έγκρισης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης για την παροχή άδειας για τα πνευματικά δικαιώματα για τις ανάγκες των θεατρικών παραστάσεων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ»

ΘΕΜΑ 4ΟΝ :«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.».

ΘΕΜΑ 5ΟΝ : Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μουσικών για τις μουσικές συνθέσεις και ηχογραφήσεις για τις ανάγκες των θεατρικών έργων που θα παρουσιάσουν οι θεατρικές σκηνές  ενηλίκων του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ»

ΘΕΜΑ 6ΟΝ : « Περί απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης φορτηγού στην Καρδίτσα  για την συμμετοχή της Θεατρικής Σκηνής Νέας Μάκρης  στο «37ο Π.Φ. Ε.Θ. Καρδίτσας ».

ΘΕΜΑ 7ΟΝ : «Προγραμματισμός και λειτουργία θεατρικών σκηνών έτους 2023»

Καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα κριθεί απαραίτητο και αφορά την λήψη και υλοποίηση δράσεων σε επίπεδο ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ .

  • Η “παρουσία” στην δια περιφοράς συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους.

Ο  Δήμαρχος  & Πρόεδρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

  Στέργιος Τσίρκας