Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. έτους 2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Ταχ. Δ/νση: Μιλτιάδου Μαντά 22
T.K.: 190 07 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Β. Καμπέλη
Τηλέφωνο: 2294095579
e-mail: dithema@marathon.gr  
Μαραθώνας  20-6-2023    
Aριθ. Πρωτ.  313            
ΠΡΟΣ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

7ης Tακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ έτους 2023

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α’ 8-6-2006) Δ.Κ.Κ.

            Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  7η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα – ΝΠΔΔ  του Δήμου Μαραθώνος την   21 ΙΟΥΝΙΟΥ     2023 , ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  ,   με ώρα έναρξης  11.00 πμ. (λόγω της έναρξης παρουσίασης των παραστάσεων την επόμενη εβδομάδα και της κατάθεσης αιτήματος παραχώρησης χρήσης του θεάτρου Παλιά Βρύση-Βαρνάβα )  

Διάρκεια από 11.00 πμ έως 12.30 μμ. για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/τ .Α΄/11.03.20) και με την υπ. αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης όλα τα τακτικά μέλη του Δ.Σ του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ  θα δηλώσουν τηλεφωνικά ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου προς τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ την παρουσία τους για την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας.

Εφόσον ανακοινωθεί η νόμιμη απαρτία θα αρχίσει η συνεδρίαση και ακολούθως για πιθανή διατύπωση θέσεων και ψήφο παρακαλούμε για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας προκειμένου να συνταχθούν εγκαίρως και ορθώς οι αποφάσεις  που θα ληφθούν , βάσει της εισήγησης που έχουν παραλάβει.

ΨΗΦΟΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ (Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου, παρακαλούμε αιτιολογήστε).
Σε περίπτωση μη αποστολής ψήφου το μέλος εγγράφεται στους απόντες.

Η αποστολή  των  emails θα γίνεται  προς το email  του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ dithema@marathon.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Οι αποφάσεις   που θα ληφθούν θα αναρτηθούν στη Διαύγεια  και θα υπογραφούν στο βιβλίο Πρακτικών στην πρώτη επόμενη δια ζώσης  συνεδρίαση .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον  «Περί ορισμού Συντονιστή Θεατρικών Σκηνών Δήμου Μαραθώνος»

ΘΕΜΑ 2ΟΝ :  «Περί αιτήματος παραχώρησης χώρου προς χρήση του θεάτρου «Παλιά Βρύση» στην Κοινότητα Βαρνάβα από τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Βαρνάβα για το  «2ο Χορευτικό Αντάμωμα»

ΘΕΜΑ 3ον : «Περί αιτήματος της θεατρικής σκηνής 4action»

ΘΕΜΑ 4ΟΝ :«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης εργασιών κατασκευής φιγούρων θεάτρου σκιών  σε τεχνικό εργασιών και σεμινάριο χρησιμοποίησης αυτών σε μέλη της θεατρικής σκηνής Νέας Μάκρης»

ΘΕΜΑ 5ΟΝ : «Εγκρίσεις τιμολογίων Παγίας για έκτακτες προμήθειες με εντολή σκηνοθετών των θεατρικών σκηνών»

Καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα κριθεί απαραίτητο και αφορά την λήψη και υλοποίηση δράσεων σε επίπεδο ΝΠΔΔ ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ .

  • Η “παρουσία” στην δια περιφοράς συνεδρίαση των μελών του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους.

Ο  Δήμαρχος & Πρόεδρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ

  Στέργιος Τσίρκας